Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

III sesja Rady Powiatu w Suwałkach odbędzie się 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szkołach prowadzonych przez Powiat Suwalski.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >