"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
"
30 listopada 2017 roku o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXXI sesji Rady Powiatu

w Suwałkach V kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Mackiewicz dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych  oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie.

Po stwierdzeniu quorum oraz jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Radni rozpatrzyli „Informację o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2016 roku” oraz „Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatów: suwalskiego grodzkiego i suwalskiego ziemskiego w 2016 roku”.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał, które z uwagi na poprzedzające merytoryczne prace Komisji Rady zostały przyjęte jednomyślnie.

Poniżej prezentujemy uchwały jakie zostały tego dnia podjęte przez radnych:

1. Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

2. Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 listopada 2017 roku  w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

3. Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017 – 2025.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 22 >