Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

REGULAMIN KONKURSU "PROSTO ze SZKOŁY" 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Urząd Miejski w Suwałkach
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Urząd Gminy w Suwałkach
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Straż Miejska w Suwałkach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Cinema Lumiere w Suwałkach
 
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających oraz atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
2. Zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy.
3. Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań.
4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych.
5. Zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest nagranie materiału filmowego (film, animacja, reportaż, spot społeczny), który będzie:
 • przedstawiał pozytywne wzorce społeczne,
 • promował zdrowy styl życia bez środków uzależniających i psychoaktywnych (np. alkohol, nikotyna, narkotyki i itp.),
 • przedstawiał atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego,
 • zwracał uwagę na występujące zagrożenia i pokaże sposoby ich unikania,
 • swoistą informacją o możliwościach wyjścia z sytuacji kryzysowej i uzyskania pomocy (od przyjaciół, rodziny, instytucji).
IV. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do młodzieży z miasta Suwałk i powiatu suwalskiego.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie placówek oświatowych:
1. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
2. uczniowie klas  III klasy gimnazjum,
3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

V. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Konkurs obejmuje po cztery zagadnienia dla danej kategorii wiekowej (do wyboru):
Dla uczniów szkół podstawowych:
1. Wakacje - bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
2. Idź i jedź bezpiecznie!
3. Bezpieczeństwo online.
4. Uzależnienia? To zagrożenia!

Dla uczniów klas gimnazjalnych:
1. Uzależnienia? To zagrożenia!
2. Odpowiedzialność za swoje czyny.
3. Idź i jedź bezpiecznie!
4. Bezpieczeństwo online.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych:
1. Idź i jedź bezpiecznie!
2. Bezpieczeństwo seniorów.
3. Uzależnienia? To zagrożenia!
4. Trudne wybory (np.: agresja i przemoc rówieśnicza, przemoc domowa, handel ludźmi, prawa człowieka, nietolerancja, stereotypy, patologie społeczne, wartości).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs oceniany jest w trzech kategoriach:

I. uczniowie szkół podstawowych: uczniowie klas IV i VIII

II. uczniowie klas II i III gimnazjum

III. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

2. Do konkursu przystępują zespoły 2-osobowe.

3. Każdy zespół uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna. Ten sam nauczyciel/opiekun może być opiekunem kilku zespołów z danej szkoły lub placówki oświatowej. Opiekun koordynuje, wykonanie zadania, odpowiada za przestrzeganie wskazań zawartych w niniejszym regulaminie, kontaktuje się z organizatorami i reprezentuje zespół.

4. Należy opracować materiał filmowy (film lub animację), który ma zwrócić uwagę na jedno z wymienionych w pkt V zagadnień, zgodnie z kategorią wiekową.

5. Czas trwania filmu: maksymalnie 5 minut.

6. Materiał filmowy powinien być wykonany techniką cyfrową przy życiu kamery video, aparaty fotograficznego, telefonu komórkowego itp., i zapisany na płycie DVD.

7. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

8. Materiały użyte w filmie (muzyka, zdjęcia itp.) nie mogą naruszać autorskich dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich.

9. Filmy nie mogą zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych oraz nakłaniających do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Zabronione jest również propagowanie agresji oraz teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku zamieszczania jakichkolwiek z ww. treści, film zostanie zdyskwalifikowany.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z przyczyn od nich niezależnych.

VII. PRZEBIEG KONKURSU.
1. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki, bądź przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem konkurs filmowy „Prosto zez szkoły”.
2. Prace przyjmowane są do 1 października 2018 roku.
3. Do pracy musi być dołączony wypełniona Karta Zgłoszeniowa i Oświadczenie, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu.
4. Przesłanie Karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z:
 • o oświadczeniem, że zgłaszający zespół jest autorem pracy konkursowej
 • o oświadczeniem, że zgłaszający zespół posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału
 • o oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu
 • o oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich
 • o oświadczeniem, iż zespół nieodpłatnie wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzenie przez Organizatora filmem na wszystkich polach eksploatacji
 • o wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w październiku 2018 roku w Cinema Lumiere w Suwałkach. Informacja o gali będzie zamieszczona na stronie www.suwalki.policja.gov.pl.

6. Wyniki Konkursu przedstawione na gali będą dostępne na stronach internetowych Organizatorów.


VIII. KRYTERIA OCENY PRAC
1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów Konkursu i zaproszeni goście.
2. Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z kategorii wymienionej w pkt.V. Przewidziane są również wyróżnienia.
3. Warunki oceny prac konkursowych:
o Realizacja założonych celów.
o Walory profilaktyczne i edukacyjne.
o Sposób przekazania treści oraz oryginalność pomysłu.
o Walor artystyczny i jakość materiału filmowego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

2. Udział w konkursie łączy się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Przysłane do konkursu prace stanowią własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów do publikacji własnych i w mediach.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. W razie zmian podany zostanie komunikat na stronie www.suwalki.policja.gov.pl.

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.

9. Nadesłane prace niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:

Małgorzata Lipska
Wydział Prewencji,
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
tel. 87 / 564 15 70,  
e-mail: malgorzata.lipska@suwalki.bk.policja.gov.pl


Pozostałe Aktualności

< Strona z 26 >