Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, odbędzie się 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2018 rok”.
3. Zapoznanie się z „Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
5. Zapoznanie się z „Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2018 rok”.
6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatu Suwalskiego w roku 2018”.
7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2018 z pracy merytorycznej Domu Dziecka w Pawłówce”.
8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za rok 2018”.
9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2018”.
10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2018 r.”
11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w roku 2018” oraz „Wykazem potrzeb na rok 2020 w zakresie pomocy społecznej”.
12. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.”
13. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2014 – 2020 w roku sprawozdawczym 2018”.
14. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej” w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
15. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2018 r.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
22. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 za 2018 r.
23. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z opinią Regionalne Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.  
25. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
26. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie powiatu,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania wykonania budżetu powiatu za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,
6) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
27. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
28. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
29. Wolne wnioski.
30. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali  Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z „Informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki w 2018 r.”
3. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2018 r.”
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok do budżetu powiatu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2018 r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
11. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 za 2018 r.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym (bilans wraz z załącznikami).
13. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z opinią Regionalne Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu. 
14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu.
15. Zapoznanie się z uchwałami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie:
1) rozpatrzenia raportu o stanie powiatu,
2) rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenia sprawozdania wykonania budżetu powiatu za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu,
4) rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu,
5) wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.,
6) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >