Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 3. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2016 z pracy merytorycznej Domu Dziecka w Pawłówce”.
 4. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za 2016 rok”.
 5. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2016”.
 6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2016 r.”
 7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Suwalskim”.
 8. Zapoznanie się z corocznym „Sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016”.
 9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2014 – 2020 w roku sprawozdawczym 2016”.
 10. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia
Posiedzenie  Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali Nr 126 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.

Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2016 r.”
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali Nr 126 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego (bilans wraz z załącznikami).
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
 6. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Suwałkach.
 7. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2016 – 2025 za 2016 r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 19 >