Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

VI sesja Rady Powiatu w Suwałkach odbędzie się 31 maja 2019 roku (piątek) o godz. 13.30 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
6. Rozpatrzenie „Rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2018 rok”.
7. Rozpatrzenie „Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku”.  
8. Rozpatrzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2018 r”.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatu Suwalskiego w roku 2018”.
10. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki w 2018 r.”
11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2018 z pracy merytorycznej Domu Dziecka w Pawłówce”.
12. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za rok 2018”.
13. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2018”.
14. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2018 r.”
15. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2018 r.”
16. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w roku 2018” oraz „Wykazem potrzeb na rok 2020  w zakresie pomocy społecznej”.
17. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.”
18. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata
2014 – 2020 w roku sprawozdawczym 2018”.
19. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej” w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
20. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie powiatu suwalskiego.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok do budżetu powiatu.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019 – 2027.
27. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2018 r.:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2018 r.
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.
28. Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 za 2018 r.
29. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego;
4) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu;
5) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2018 r.;
6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
31. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.
32. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

33. Zamknięcie obrad.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.


Szanowni Mieszkańcy Powiatu Suwalskiego.

W tym roku na sesji Rady Powiatu w Suwałkach po raz pierwszy odbędzie się debata nad raportem o stanie powiatu.

Raport o stanie Powiatu Suwalskiego w 2018 roku zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Powiatu w Suwałkach, która odbędzie się 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:
•imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
•adres zamieszkania;

•listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Suwałkach – Biuro Rady Powiatu pok. 126 (I piętro), ul. Świerkowa 60.

Raport o stanie Powiatu Suwalskiego w 2018 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.Załącznik:
1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie.

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >