Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

XLI sesja Rady Powiatu w Suwałkach odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60.
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Starosty Suwalskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
10. Zapoznanie się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Suwalskiego w roku szkolnym 2017/2018”.
11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie za rok szkolny 2017/2018”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającegoz obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego w 2019 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Suwalskiego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Raczki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Suwalskiego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie obrad.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 27 >