Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów: Adamowizna, Deksznie, Dębowo, Fornetka, Głęboki Rów, Grauże Stare, Grauże Nowe, Klonorejść, Lipniak, Lipina, Polule, Podwojponie, Romaniuki, Wesołowo, Wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, Zaboryszki, Żyrwiny położonych w gminie Szypliszki oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pozyskane i opracowane w ramach realizacji umowy, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów:  Białe, Bobrowisko, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków, Kuków-Folwark, Niemcowizna, Poddubówek, Potasznia, Osowa, Przebród, Turówka Nowa,  Turówka Stara, Taciewo, Trzciane, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny położonych w gminie Szypliszki w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz pozyskania danych od osób fizycznych i instytucji niezbędnych do realizacji umowy, upoważnieni zostaną pracownicy konsorcjum firm:

- InterTIM Pietrzak Ludmiła, Al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa.

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin,

Ww. wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Termin zakończenia prac: 14 wrzesień 2018 roku.

Informuję również, że opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będą: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali i mapa ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60. Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art.24a ust.6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

"6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo¬¬- kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o których mowa w ust.10 , w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków."

Suwałki, 20 grudzień 2016 r.            

Pozostałe Komunikaty