""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"

Konsultacje mają na celu coroczną aktualizację kierunków wspólnych działań i zamierzeń samorządu Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego.

Przedmiotem konsultacji jest treść „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Konsultacje trwają od 26 października do 09 listopada 2017 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://sp-suwalki.pbip.pl, w serwisie internetowym http://powiat.suwalski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Do ogłoszenia załącza się formularz zgłaszania opinii.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem konsultowanego dokumentu, przesyła się w wersji elektronicznej organizacjom pozarządowym z terenu powiatu suwalskiego – do których kontakt znajduje się w roboczej bazie danych.

Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Zarządu Powiatu w Suwałkach:

  1. drogą pisemną (pocztą tradycyjną) na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, lub

  2. osobiście do Biura Obsługi Klienta (pok. 20), bądź

  3. drogą elektroniczną na adres bok@powiat.suwalski.pl

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w Suwałkach zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej http://sp-suwalki.pbip.pl, w serwisie internetowym http://powiat.suwalski.pl, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Suwalskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z rocznym „Programem współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” oraz zgłoszenie ewentualnych opinii czy uwag.

Suwałki, 26 października 2017 r.Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty