Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

O G Ł O S Z E N I E
Starosty Suwalskiego
z dnia 11 stycznia 2019 roku
Starosta Suwalski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 71A
16-400 Suwałki

II. Określenie stanowiska
- Stanowisko: Dyrektor
- 1 etat

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.
1. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada wykształcenie wyższe,
3) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
4) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: dyrektor,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku /specjalności: administracja, prawo, ekonomia,
2) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku pracy,
3) opracowanie (w formie pisemnej) koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,
4) znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
6) znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
7) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
8) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
9) znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
10) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
11) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
12) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
13) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
14) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
15) znajomość ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
16) znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
17) znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach):
1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) bieżące współdziałanie ze Starostą, Zarządem Powiatu i Radą Powiatu;
2) podejmowanie i realizacja działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi przeznaczonymi na aktywizacje zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy;
6) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Powiatowego Urzędu Pracy;
7) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym w systemie konkursów;
8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz powoływanie i odwoływanie zastępcy Dyrektora;
9) reprezentowanie na zewnątrz Powiatowego Urzędu Pracy w granicach udzielonych upoważnień;
10) współpraca z innymi urzędami pracy, administracją rządową i samorządową, radami rynku pracy, władzami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia oraz innymi instytucjami w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia;
11) współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
12) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę;
13) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych;
14) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
15) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez komórki organizacyjne;
16) opracowanie i przedkładanie do uchwalenia Zarządowi Powiatu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy;
17) planowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
18) inicjowanie i realizowanie projektów, programów i innych przedsięwzięć Powiatowego Urzędu Pracy związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy;
19) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy;
20) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
21) pełnienie funkcji administratora danych osobowych;
22) wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.
V. Wskazanie wymaganych dokumentów.
1. Dokumenty niezbędne:   
1) kwestionariusz osobowy,*
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (przy braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu, zaświadczenie winno być wydane na 30 dni przed dniem złożenia oferty na stanowisko),
4) kserokopia dokumentów potwierdzających 3- letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
5) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku: dyrektor,*
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,*
7) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,*
8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,*
9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu (w przypadku jej wyrażenia) oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.*
2. Dokumenty dodatkowe:
1) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku/specjalności: administracja, prawo, ekonomia (przy braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu, zaświadczenie winno być wydane na 30 dni przed dniem złożenia oferty na stanowisko),
2) kserokopia dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku pracy,
3) koncepcja funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
VI. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce (Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach), w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1. Miejsce pracy: Suwałki, ul. Kościuszki 71A.
2. Specyfika pracy na stanowisku:
1) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze (budynek bez windy),
2) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy,
3) bezpośredni kontakt z klientem,
4) wyjazdy służbowe.
3. Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2019 rok.
VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:
„Konkurs na  stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach” w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r., do godz. 9.00
do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Klienta - pok. 20).

Uwaga! O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

IX. Inne informacje.
Postępowanie w sprawie konkursu na stanowisko zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, z późn.zm.), ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.1265, z późn.zm.) oraz zarządzeniem Nr 2/2019 Starosty Suwalskiego z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
Przeprowadzenie konkursu obejmie:
1) etap pierwszy polegający na sprawdzeniu spełniania przez kandydatów wymagań formalnych (niezbędnych), określonych w ogłoszeniu,

2) etap drugi - rozmowę kwalifikacyjną polegającą na zadawaniu przez poszczególnych członków Komisji (z wyłączeniem sekretarza komisji) pytań z zakresu znajomości ustaw podanych w ogłoszeniu o naborze i przedłożonej koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione (telefonicznie lub drogą elektroniczną) i zaproszone do drugiego etapu naboru potwierdzającego w szczególności stopień spełnienia wymagań dodatkowych zawartych w pkt III.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu – nie będą powiadamiane.

Informacja o sposobie oraz terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter). Dodatkowo, zakwalifikowani kandydaci, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (/http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/) oraz na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl).

Dokumenty kandydata wybranego w konkursie i zatrudnionego na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych. Wybrany kandydat przed zawarciem stosunku pracy zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty niezakwalifikowane do etapów naboru należy odbierać osobiście, w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania informacji o wyniku konkursu w pok. 123 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Oferty nie odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.    

Dodatkowych informacji udziela:
Cezary Grzegorz Zwoliński- Sekretarz Powiatu, tel. 87 5659250                  

            

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Suwałkach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej RODO − informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suwalski, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 03, fax: 87566 47 18.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@powiat.suwalski.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją kandydatów na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnianiu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji (okres wskazany w ogłoszeniu naboru). Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być Pani/Panu zwrócone lub zostaną zniszczone.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak też prawo usunięcia danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

STAROSTA

/-/ Witold Kowalewski


* kwestionariusz osobowy, wzór oświadczeń oraz  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie numeru telefonu) oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych - do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Suwałkach (parter- pok. 20)

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy