Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia  27 marca 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2018 R. PN."ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO w 2018 ROKU".

§ 1. 1. Zleca się do realizacji zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn. „ Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2018 roku ”.

2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) przygotowanie i organizację co najmniej jednej imprezy w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego,
2) przygotowanie i organizację co najmniej czterech imprez w grach zespołowych (po dwie dla dziewcząt  i chłopców) z terenu powiatu suwalskiego,
3) przygotowanie i organizację co najmniej sześciu imprez lekkoatletycznych (po trzy wiosną i jesienią) skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego,
4) przygotowanie i organizację co najmniej czterech imprez halowych w grach zespołowych (po dwie dla dziewcząt i chłopców) z terenu powiatu suwalskiego,
5) przygotowanie i organizację co najmniej dwóch imprez lekkoatletycznych o charakterze integracyjnym z udziałem osób niepełnosprawnych z terenu powiatu suwalskiego,
6) przygotowanie i organizację co najmniej jednej imprezy halowej w grach zespołowych o charakterze integracyjnym, z udziałem osób niepełnosprawnych z terenu powiatu suwalskiego,
7) przygotowanie i organizację co najmniej dwóch imprez sportowych w biegach przełajowych (wiosną  i jesienią) skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu powiatu suwalskiego,
8) przygotowanie i organizację co najmniej dwóch imprez sportowych o charakterze zespołowym dorosłym mieszkańcom powiatu, w tym co najmniej jednej imprezy sportowej w ramach ligi.

§ 2. Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę 48.500,00 zł.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji:
1) zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2018 r. poz. 450/ oraz innych właściwych przepisów,
2) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie,
3) Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy:
a) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4) Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy z Zarządem Powiatu.

§ 4. Zadanie publiczne winno być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

§ 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:
1) w ramach swojej działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
2) zamierzają realizować zadania na rzecz młodzieży szkolnej i mieszkańców Powiatu Suwalskiego oraz członków stowarzyszenia, w ramach którego oferent prowadzi działalność,
3) dysponują zasobem ludzkim posiadającym odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,

4) w okresie realizacji zadania organizacja zobowiąże się do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Suwalski.

§ 6. 1. Oferty dotyczące wsparcia zadania należy składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

 2. Oferty sporządzone na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U.z 2016 r. poz.1300/ należy składać w kopercie oznaczonej napisem: ”Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2018 roku – Konkurs”.

§ 7. 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
2. Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład określi Zarządu Powiatu w Suwałkach.
3. Komisja Konkursowa odrzuca oferty:
a) złożone po terminie,
b) niekompletne,
c) złożone na innych drukach, niż określone w § 6 ust. 2,
d) cząstkowe,
e) wariantowe.

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu na wniosek Komisji Konkursowej.

§ 8. Wybór oferty na realizację zadania publicznego nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) zakres rzeczowy zadania publicznego,
2) koszt realizacji zadania publicznego,
3) wiarygodność organizacji i dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym,

4) wykazanie efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów.

§ 9. Kwota dotacji przyznana organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w 2017 roku wynosiła 26.000,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia i niezbędne dokumenty w załączeniu:

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy