Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
OGŁOSZENIE

Starosty Suwalskiego z dnia 8 maja 2017 roku
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Starosta Suwalski
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa.
I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
II. Określenie stanowiska urzędniczego
Stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
1 etat – pełny wymiar czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. est obywatelem polskim,
 2. posiada wykształcenie wyższe o kierunku: architektura, budownictwo lub średnie techniczne budowlane z 3 –letnim stażem pracy,
 3. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym: stanowisku pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku /specjalności: architektura lub budownictwo,
 2. co najmniej roczny staż pracy w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym,
 3. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 4. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 8. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 10. znajomość ustawy – Prawo budowlane,
 11. znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 1. przygotowywanie projektów decyzji z zakresu administracji architektoniczno -budowlanej,
 2. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budowy, rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 3. przygotowywanie zaświadczeń o samodzielności lokali i potwierdzających powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych.
V. Wskazanie wymaganych dokumentów.
1. Dokumenty niezbędne:
 1. kwestionariusz osobowy,*
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe lub średnie (przy braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu, zaświadczenie winno być wydane na 30 dni przed dniem złożenia oferty na stanowisko),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających 3- letni staż pracy (dotyczy wykształcenia średniego),
 5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej,*
 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 7. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,*
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*
2. Dokumenty dodatkowe:
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.
VI. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.
VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
 1. Miejsce pracy: Suwałki, ul. Świerkowa 60.
 2. Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa- na czas nieokreślony.
 3. Specyfika pracy na stanowisku:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze,
 • pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • bezpośredni kontakt z klientem,
 • wyjazdy służbowe.
       4. Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2017 rok.
VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa” w terminie do dnia 22 maja 2017 r., do godz. 900 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Klienta - pok. 20).
 IX. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr 17/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze został ustalony w zarządzeniu Nr 17/2017 Starosty Suwalskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz zarządzeniem Nr 1/09 Starosty Suwalskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Przeprowadzenie naboru obejmie:

 1. etap pierwszy polegający na sprawdzeniu spełniania przez kandydatów wymagań formalnych (niezbędnych), określonych w ogłoszeniu,
 2.  etap drugi - test pisemny lub/oraz rozmowę kwalifikacyjną polegający na sprawdzeniu stopnia spełnienia wymagań dodatkowych oraz wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione (telefonicznie lub drogą elektroniczną) i zaproszone do drugiego etapu naboru- potwierdzającego w szczególności stopień spełnienia wymagań dodatkowych zawartych w pkt III.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu – nie będą powiadamiane.

Informacja o sposobie oraz terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter). Dodatkowo, zakwalifikowani kandydaci, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/) oraz na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty niezakwalifikowane do etapów naboru należy odbierać osobiście od dnia 17 lipca 2017 r. w pok. 123 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Oferty nie odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.   

Dodatkowych informacji udzielają:                        
 1. Celina Marta Puchalska– Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa- tel. 87 5659230,
 2. Cezary Grzegorz Zwoliński – Sekretarz Powiatu, tel. 87 5659250,
 3. Anna Nowacka – Inspektor ds. osobowych, tel. 87 5659252.
          
STAROSTA
 /-/ Szczepan Ołdakowski


* kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia - do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://sp-suwalki.pbip.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Suwałkach (pok. 20)
 

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy