Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

O G Ł O S Z E N I E
Starosty Suwalskiego
z dnia 4 kwietnia 2018 roku
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Suwałkach

Starosta Suwalski
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. rekultywacji gruntów i leśnictwa
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

I.  Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
II. Określenie  stanowiska urzędniczego:
 • Stanowisko pracy: ds. rekultywacji gruntów i leśnictwa
 • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
 • 1 etat
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria środowiska lub średnie: technik ochrony środowiska z 3 letnim stażem pracy,
 3. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym: ds. rekultywacji gruntów i leśnictwa,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria środowiska,
 2. co najmniej roczny staż pracy w  administracji,
 3. znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 4. znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 5. znajomość ustawy o lasach,
 6. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 8. znajomość  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 10. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 11. znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 12. znajomość programów MS Office.
IV.Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych w zakresie:
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów (ustalanie kierunków rekultywacji, orzekanie o zakończonej rekultywacji),
 • nadzór i odbiór robót rekultywacyjno-ulepszeniowych wykonanych przez osoby i jednostki do tego zobowiązane,
 • zapewnienie prowadzenia okresowych badań skażenia gleb i roślin dla gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania,
 • przygotowanie projektów decyzji nakazujących zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne, lub założenie na nich trwałych użytków zielonych w celu przeciwdziałania degradacji gleb (w tym erozji i ruchom masowym ziemi),
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw dotyczących rekultywacji gleb.

2. Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działki dokumentacją urządzeniową (uproszczony plan urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasów),

3. Przygotowywanie do wysyłki wyciągów  z uproszczonych planów urządzenia lasu zawierających zadania z zakresu gospodarki leśnej i decyzji wydanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

4. Obsługi interesantów w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (wydawanie świadectw pochodzenia drewna sporządzonych przez pracownika ds. leśnictwa, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru pozyskania drewna).

5. Ewidencjonowanie ilości pozyskanego drewna w Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu na podstawie wydanych świadectw pochodzenia drewna.

6. Prowadzenie, w zakresie swoich obowiązków, spraw związanych  z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej.
V. Wskazanie wymaganych dokumentów.
1. Dokumenty niezbędne:  
 1. kwestionariusz osobowy,*
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (przy braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia z uczelni/szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu, zaświadczenie winno być wydane na 30 dni przed dniem złożenia oferty na stanowisko),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających  3- letni staż pracy (dotyczy wykształcenia średniego),
 5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracy ds. rekultywacji gruntów i leśnictwa,*  
 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 7. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,*
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*
2. Dokumenty dodatkowe:
 1.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.
VI.    Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
 1. Miejsce pracy: Suwałki, ul. Świerkowa 60.
 2. Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa- na czas nieokreślony.
 3. Specyfika pracy na stanowisku:
  1) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze,
  2) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy,
  3) bezpośredni kontakt z klientem,
  4) wyjazdy służbowe. 
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2018 rok.
VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na  stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy ds. rekultywacji gruntów i leśnictwa” w terminie do dnia 18.04.2018 r., do godz. 9.00 do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Klienta - pok. 20).
IX. Inne informacje.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr 14/2018 Starosty Suwalskiego z dnia  4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze został ustalony w zarządzeniu Nr 14/2018 Starosty Suwalskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn.zm.) oraz zarządzeniem Nr 1/09 Starosty Suwalskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Przeprowadzenie naboru obejmie:
 1. etap pierwszy polegający na sprawdzeniu spełniania przez kandydatów wymagań formalnych (niezbędnych), określonych w ogłoszeniu,
 2. etap drugi -  test pisemny lub/oraz rozmowę kwalifikacyjną polegający na sprawdzeniu stopnia spełnienia wymagań dodatkowych oraz wyłonieniu nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną powiadomione (telefonicznie lub drogą elektroniczną) i zaproszone do drugiego etapu naboru- potwierdzającego w szczególności stopień spełnienia wymagań dodatkowych zawartych w pkt III.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu – nie będą powiadamiane.

Informacja o sposobie oraz terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl) i na  tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter). Dodatkowo, zakwalifikowani kandydaci, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (parter), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/) oraz na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty niezakwalifikowane do etapów naboru należy odbierać osobiście od dnia 15 maja 2018 r. w pok. 123 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Oferty nie odebrane w ciągu 3 miesięcy  od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.    


Dodatkowych informacji udzielają:                                   
1) Stanisław Żukowski– Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa  tel. 87 5659290,
2) Cezary Grzegorz Zwoliński – Sekretarz Powiatu, tel. 87 5659250,
3) Anna  Nowacka – Inspektor ds. osobowych, tel. 87 5659252.         

 STAROSTA SUWALSKI
 /-/ Szczepan Ołdakowski* kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia - do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach (http://bip.st.suwalki.wrotapodlasia.pl/), na stronie internetowej (www.powiat.suwalski.pl ) lub w Biurze Obsługi Klienta   w Starostwie Powiatowym w Suwałkach (pok. 20)     

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy