Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

O G Ł O S Z E N I E
o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku pn. „Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”.

Zarząd Powiatu w Suwałkach zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w zakresie kultury fizycznej w 2018 roku pn. Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego.”

W skład przedmiotowej Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej zobligowane są do wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu i przesłania go na adres Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki lub złożenia bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego Suwałkach (pok. nr 20 - parter), w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Suwalskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku”, w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 9.00. Termin wskazany powyżej jest ostateczny.Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku zgłoszenia się do prac w Komisji Konkursowej więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Suwałkach stosując kryterium posiadanych przez kandydata kwalifikacji  i umiejętności, uznanych za przydatne podczas pełnienia funkcji członka Komisji Konkursowej.

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy