Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Dowspuda gm. Raczki
1. Nieruchomość z oznaczeniem KW:
OBRĘB DOWSPUDA dz. 41 KW SU1S/00044454/0 (przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich)
2. Powierzchnia nieruchomości:
0,2942 ha
3.Opis nieruchomości:
Struktura użytków: ŁV. Atrakcyjne położenie ze względu na sąsiedztwo rzeki Rospuda, w odległości ok. 2 km od zabudowy m. Dowspuda. Dojazd utrudniony- drogą gruntową nieurządzoną
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowego terenu brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgodnie ze studium UiKZPG działka nr 41 położona jest w obszarze funkcjonalnym "A" strefie A1 stanowiącej najcenniejsze obszary krajobrazowe
5. Cena wywoławcza:
10.600 zł - zw. z vat- art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług
6. Wadium:
1000 zł
7. Sposób zapłaty:
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a. wniesienie wadium w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Suwałki w terminie do dnia 25.06.2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa (ostateczny termin wpływu  25.06.2018 r.),
b. okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika- oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
c. w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682),
d. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z numerem konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
e. okazanie dowodu tożsamości.
II. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
III. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
IV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
V. Wpłacone wadium podlega:
- wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem lub w kasie Starostwa.
VI. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
VII. Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, pokój nr 129
VIII. Zarząd Powiatu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
IX. Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel. (0-87) 565 92 28 oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia