Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zgodnie z art.92 ustawy ust.2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579), informuję, że w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zaproszenia do składania ofert na zadanie ,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w 2018 r.”
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
W zaproszeniu do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego złożono następujące oferty:


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównań złożonych ofert przy kryterium cena 100%

 1


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „L.W.M.” Leszek Mentel  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 108
15-094 Białystok


100 pkt

Uzasadnienie:
W wyznaczonym terminie w przedmiotowym zaproszeniu do składania ofert wpłynęła 1 oferta. Oferta jest kompletna i nie podlega odrzuceniu, cena przedstawiona w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Umowa  w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579),   

Pozostałe Zamówienia