Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych)”.
Na podstawie art. 86 ust.5 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujmy, że:

w dniu 14.08.2018 r. o godz. 10:00 Komisja Przetargowa w składzie:
  1. Witold Kowalewski – przewodniczący Komisji
  2. Katarzyna Ćwikowska – sekretarz Komisji,
  3. Emilia Kalinowska – członek Komisji,
  4. Małgorzata Micał – członek Komisji
rozpoczęła prace związane z otwarciem ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 590.467,50 zł.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 
Cena oferowana za udzielenie kredytu - 359.419,87 zł 
Dostępność kredytu  1 dzień
2. Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak  
Cena oferowana za udzielenie kredytu - 405.257,92 zł 
Dostępność kredytu - 1 dzień

UWAGA!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.).Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia