Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny.

1. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu suwalskiego położonej w Raczkach, gm. Raczki oznaczonej nr geod. 923 o pow. 7,9710 ha (w opisie użytków jako grunty orne RV-7,3724 ha i RVI-0,5986 ha), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą KW SU1S/00047543/2. Działka o kształcie regularnym. Nieruchomość przylega do drogi żwirowo- gruntowej. Obok działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa i boisko sportowe. Na sąsiadujących działkach znajdują się udokumentowane złoża piasku. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

2. Grunt ten zostanie wydzierżawiony na okres 5 lat z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny (piasku i piasku ze żwirem).

3. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy położona jest na terenie, dla którego brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKPZ Gminy Raczki, przedmiotowa działka położona jest w obszarze funkcjonalnym A2- tereny rozwojowe: rzemiosło i usługi.

4. Cena wywoławcza w drugim przetargu za cały okres dzierżawy w/w gruntu wraz ze złożem została obniżona o 20% i wynosi 1.200.000,00 zł (do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek vat).

5. Czynsz za dzierżawę ustalony w wyniku przetargu zostanie rozłożony na 5 równych raty w ten sposób, że:

- I rata płatna z dniem podpisania umowy (wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty).

- pozostała należność wylicytowana w drodze przetargu płatna jest w kolejnych czterech równych ratach w terminie do dnia 30 września każdego roku.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 60.000 zł - na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr   Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 23 lipca 2018 r, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego (ostateczny termin wpływu 23.07.2018 r.)

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez uczestnika wlicza się na poczet kwoty czynszu dzierżawnego.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

11. Istotne warunki umowy dzierżawy:

- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 5 lat z przeznaczeniem pod eksploatację kopaliny (piasku i piasku ze żwirem).

- czynsz za dzierżawę, który zostanie ustalony w wyniku przetargu dzierżawca będzie zobowiązany uiścić w sposób określony w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

- dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

12. Przetarg odbędzie się w dniu  27 lipca 2018 roku o godzinie 10.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, pokój 129.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu w Suwałkach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Pierwszy przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbył się 27.04.2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

15. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel.(0-87) 565 92 28 oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl
Suwałki, 2018.05.11

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia