Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza rokowania
po drugim przetargu ustnym ograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dowspuda, gm. Raczki

Oznaczenia działek w KW:

dz. 19, obręb Dowspuda, gmina Raczki
KW SU1S/00014273/8 (działka nie jest obciążona prawem osób trzecich)
powierzchnia 1,0429 ha

dz. 13, obręb Dowspuda, gmina Raczki
KW SU1S/00009014/7 (działka nie jest obciążona prawem osób trzecich)
powierzchnia 1,1023 ha

dz. 10, obręb Dowspuda, gmina Raczki
KW SU1S/00014946/7 (działka nie jest obciążona prawem osób trzecich)
powierzchnia 0,6548 ha

dz. 36, obręb Dowspuda, gmina Raczki
KW SU1S/00044454/0 (działka nie jest obciążona prawem osób trzecich)
powierzchnia 0,7594 ha

Szczegółowe informacje w załączniku - plik do pobrania

I. Warunki przystąpienia do rokowań
W związku z tym, iż nieruchomości objęte rokowaniami stanowią nieruchomości rolne, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby spełniające ww. warunki, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Rokowania- Dowspuda- dz…(wpisać nr działki)” w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 1200.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena proponowana za nabycie nieruchomości nie może być niższa od ceny wywoławczej.)
e) nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę
f) oświadczenie, że jest się rolnikiem indywidualnym, tj. spełnia się warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki  lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku (Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy).

Zaliczkę w pieniądzu w wysokości podanej w ww. tabeli należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Suwałki w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. (ostateczny termin wpływu na konto).

II. Rokowania zostaną przeprowadzone chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

III. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

IV. Osobom, które nie wygrały rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

V. Zaliczka przepada na rzecz Powiatu Suwalskiego w razie uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

VII. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań
Rokowania (otwarcie ofert) odbędą się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pokój nr 129 (I piętro).
Uwaga!  Komisja przeprowadza rokowania w obecności osób, które zgłosiły udział w rokowaniach.
W przypadku nieobecności osób, które złożyły pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach zostanie uznane za wycofanie (koperta nie będzie otwierana).

VIII. Pozostałe warunki przetargu
Uczestnicy winni przed przystąpieniem do rokowań przedstawić Komisji:
a)  osoby fizyczne – dokument  potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
b)  pełnomocnicy – pisemne pełnomocnictwo  do uczestnictwa w rokowaniach,
c)   małżonek zamierzający samodzielnie brać udział  w rokowaniach  na nieruchomość nabywaną do majątku  wspólnego – pisemną zgodę  współmałżonka.
Uczestnicy rokowań składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem sprzedaży, nie wnoszą do niego żadnych  zastrzeżeń i kupują nieruchomość  w stanie istniejącym  oraz, że zapoznali się z warunkami  rokowań i przyjmują je bez zastrzeżeń.

VIII. Informacje dodatkowe
1) Zarząd Powiatu w Suwałkach zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia rokowań z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
2) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
3) Cena osiągnięta w rokowaniach podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Starostwa Powiatowego w Suwałkach nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4) Wygrywający rokowania pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
5) Protokół z rokowań stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
6) Ponieważ na działkach nr 19, 13 i 10 występują użytki sklasyfikowane jako las- na podstawie  art. 37 pkt. a ustawy o lasach - Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe  przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Nabywca w/w działki zawiera wstępną, warunkową umowę. Jeżeli Nadleśnictwo nie zgłosi chęci nabycia- dojdzie do finalizacji sprzedaży.
7). Na działkach nr 19, 13, 10 i 36 realizowane są 5-letnie zobowiązania rolnośrodowiskowe, których okres kończy się 14.03.2019 r. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do przejęcia tych zobowiązań.
8). Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 23.08.2018 r. i 24.10.2018 r. i zakończyły wynikiem negatywnym.
9). Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach rokowań można uzyskać w Starostwie Powiatowym Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel. (087) 565 92 28 w godz.7.30-15.30 .


Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia