Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza
ROKOWANIA
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Powiatowi Suwalskiemu na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki stanowiącej własność Skarbu Państwa, wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

Nieruchomość z oznaczeniem KW   
obręb Budzisko gmina Szypliszki
dz. 70  pow. 1,5357 ha,
dz. 68/25 pow. 0,1671 ha,
dz. 68/27 pow. 0,0299 ha
KW SU1S/00068576/5
Opis nieruchomości    
Dz. 70 i 68/25:
Nieruchomość położona na terenie byłego polsko- litewskiego przejścia granicznego Budzisko - Kalvaria, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa, w odległości ok. 7 km od m. Szypliszki i ok. 30 km od m. Suwałk. Kształt działek nieregularny. Działka nr 70 zabudowana budynkiem głównym (biurowo - handlowo - usługowym), budynkiem wagowego; działka nr 68/25 zabudowana kompleksem oczyszczalni ścieków z budynkiem obsługi oczyszczalni. Działki rozdzielone niezabudowaną działką 68/24. Teren nieruchomości całkowicie urządzony i zagospodarowany. Teren oczyszczalni odgrodzony od pozostałych nieruchomości. Na nieruchomości urządzone drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi - nawierzchnie asfaltowe oraz kostka brukowa. Na całym obszarze zainstalowane oświetlenie uliczne.Teren przy budynku głównym zagospodarowany małą architekturą. Budynek główny nr 26: budynek o zróżnicowanej bryle - od 1 do 3 kondygnacji. Na parterze i I piętrze znajdują się pomieszczenia, które są lub mogą być wykorzystywane na cele biurowe, handlowe i usługowe. Na II piętrze znajdują się pokoje przewidziane w projekcie jako pomieszczenia wypoczynkowe i hotelowe. Każdy pokój wyposażony w łazienkę. W piwnicy kotłownia na olej opałowy. Pow. użytk.: 3.265,90 m2, pow. zabud.:1.289,20 m2, kubatura: 1.5831,50 m3, rok budowy 1995, instalacje: woda - wodociąg, kanalizacja - lokalna, energia elektr., CO- z własnej kotłowni, wentylacja, Internet, telefon.
Budynek wagowego nr 28B: budynek przeznaczony był dla pracownika obsługującego wagę elektroniczna. Pow. użytk.: 13,10 m2, pow. zabud.: 19,90 m2, kubatura: 70 m3, rok budowy 1993, instalacje: grzewcza elektryczna
kompleks oczyszczalni ścieków: w skład kompleksu wchodzą: przepompownia, studnia zagęszczania osadu, bioreaktor, budynek obsługi oczyszczalni. Pow. użytk. 22,40 m2, pow. zabud.: 33,95 m2, kubatura: 101,85 m3, instalacje: woda- wodociąg, kanaliz.- lokalna, energia elektr., ogrzewanie elektr., wentylacja. (Zestawienie ww. danych powierzchniowych wg operatu szacunkowego)
Dz.68/27:

Kształt działki regularny, na działce znajduje się budynek agregatorowni (bez agregatu). Teren nieruchomości całkowicie urządzony i zagospodarowany. Na nieruchomości urządzona komunikacja wewnętrzna, przed budynkami nawierzchnia asfaltowa

Budynek agregatorowni:

Budynek przeznaczony jako pomieszczenie agregatu prądotwórczego (brak). Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ogrzewany elektrycznie. Pow. użytk.: 53,91 m2, pow. zabud.: 81,50 m2, kubatura: 364 m3. Rok budowy: 1993. (Zestawienie ww. danych powierzchniowych wg operatu szacunkowego)

Przeznaczenie w miejscowym planie zag. przestrzennego    
Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKZP Gminy Szypliszki teren nieruchomości położony jest na obszarze Strefy Wielofunkcyjnej B- "Przejście graniczne Budzisko". W obrębie tej strefy wyznaczono tereny do zabudowy i zagospodarowania(w tym tereny już zabudowane). "20. Budzisko. Teren istniejącego przejścia i tereny dla funkcji przemysłowych, wytwórczych, składowych oraz wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej."
Forma zbycia    
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i zabudowań
Cena nieruchomości    

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości wartości rynkowej nieruchomości ustalonej na podstawie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 5.619.700 zł.

Cena wywoławcza: Cena wywoławcza nieruchomości w rokowaniach została obniżona do 40% i wynosi: 2.250.000 zł brutto - zw. z vat art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w tym:

Zaliczka
120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł)
Obciążenia
Nieruchomość ozn. nr geod. nr 70 obciążona umowami najmu i dzierżawy:
I.BUDYNEK GŁÓWNY
1. Ekspozycja tablic reklamowych - pow. 1,95 m2- do 31.07.2018 r.
2. Pom. 01/10 i 01/11- pow. 22,30 m2 – do 30.04.2019 r.
3. Pow. 383,70 m2- do 31.07.2018 r.
4. Pom. 0-17- pow. 17,0 m2 - do 30.06.2017 r- w tym dzierżawa 1 słupa elektrycznego
II.Dzierżawa linii światłowodowej o dł. 119 mb (grunt) – do 30.06.2017 r.
Działka nr 68/27:
Ograniczone prawo rzeczowe:
nieodpłatna, na czas określony do dnia 31 lipca 2112r., służebność gruntowa, polegająca na prawie wejścia na grunt stanowiący działkę nr 68/14, położoną w Budzisku, gminie Szypliszki, stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącym w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suwalskiego, w celu podłączenia przewodów do szafki licznikowej, znajdującej się na działce nr 68/14 oraz prawie wejścia na tę działkę w celu naprawy tych przewodów, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 67/6, położonej w miejscowości Budzisko, obręb nr 0007 Budzisko, gminie Szypliszki
Sposób zapłaty    
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
Inne informacje    
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi  własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suwalskiego do dnia 31.07.2112 r. z przeznaczeniem na uaktywnienie promocji turystycznej i gospodarczej Suwalszczyzny, a w szczególności województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego i innych województw Polski wschodniej. Wysokość  stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2% wartości gruntu.

I. Warunki przystąpienia do rokowań:

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Rokowania - Budzisko” w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta, lub przesłać listownie na adres Starostwa w Suwałkach do dnia 11 września 2017 r. do godz. 15.30.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b. datę sporządzenia zgłoszenia,
c.oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e. nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w pieniądzu w kwocie 120.000 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach BGŻ SA o/Suwałki nr 21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 w terminie do dnia 10 września 2017 r. (ostateczny termin wpływu na konto).

II. Rokowania zostaną przeprowadzone chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

III. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań przelewem na podane konto.

IV. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

V. Rokowania (otwarcie ofert) odbędą się przy udziale uczestników dnia 15 września 2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, pokój nr 129.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego ze współmałżonków –wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego- art. 37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682).

VI. Zarząd Powiatu zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

VII. Zarząd Powiatu może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

VIII. Szczegółowych informacji na temat rokowań można uzyskać w:
Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Suwałkach,
ul. Świerkowa 60, pokój nr 25,
tel. (0-87) 5659228
Pozostałe Zamówienia