Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Suwałki przy ul. Ogrodowej


Nieruchomość z oznaczeniem KW    

ul. Ogrodowa obręb nr 3, m. Suwałki, dz. 30352/5
KW SU1S/00047413/2
(przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich)

Powierzchnia nieruchomości - 0,0239 ha   

Opis nieruchomości    

Nieruchomość zlokalizowana na terenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Suwałkach, zabudowana murowanym budynkiem garażowym z 4 boksami jednostanowiskowymi na samochody osobowe. Powierzchnia zabudowy: 83,70 m2, powierzchnia użytkowa: 72,40 m2. Stan techniczny- średni- budynek wymaga gruntownego remontu. Teren nieruchomości posiada dostęp do pełnego uzbrojenia w media.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Ogrodowej w Suwałkach, uchwalonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r. działka zawiera się w granicach terenu oznaczonego symbolem 33UO, UG- wyznaczającego teren bazy Powiatowego Zarządu Dróg

Cena wywoławcza  - 21.400 zł - zw. z vat - art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

Wadium - 2.000 zł

Sposób zapłaty - cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego

W przypadku sprzedaży nieruchomości dla innych osób, niż właściciele nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia - dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę 30352/6 polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 30354/3.
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wysokości 1.722 zł + obowiązujący podatek vat, podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a. wniesienie wadium w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Suwałki w terminie do dnia 23 lutego 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa (ostateczny termin wpływu  23.02.2018 r.),

b. okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika- oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

c. w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682),

d. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z numerem konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

e. okazanie dowodu tożsamości.

II. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
III. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
IV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
V. Wpłacone wadium podlega:
  • wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
  • zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem lub w kasie Starostwa.
VI. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
VII. Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. o godzinie 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, pokój nr 129
VIII. Zarząd Powiatu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
IX. Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel. (0-87) 565 92 28 oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia