Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych)

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), poniżej przedstawia się treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców, a także odpowiedzi Zamawiającego:

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej klauzuli mówiącej, iż stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku wyrażona w punktach procentowych?

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w klauzulę.

2)Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

Zamawiający potwierdza, iż w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

3) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Zamawiający potwierdza, iż zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.

4) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
  • sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
  • leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
  • płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
  • kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  • umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy.

Zamawiający potwierdza, iż Powiat Suwalski aktualnie nie posiada transakcji nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej wynikających z w/w źródeł.


Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia