Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
Działając w imieniu Skarbu Państwa  na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) za zgodą wyrażoną Zarządzeniem Nr 134/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2018 r., Starosta Suwalski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została  do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej:

- nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona nr geod. 2 o pow. 0,0470 ha, w opisie użytków jako pastwisko trwałe Ps IV, położona w obrębie Podwysokie, gm. Raczki, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW SU1S /00064037/7, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1 o pow. 2,8210 ha i 121/1, o pow. 0,1954 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

Zbywana działka gruntu stanowi nieczynny pas drogi i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena zbywanej nieruchomości wynosi 1830,00 zł
(zw. z VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221z późn. zm.).

Zbywana nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, na stronie internetowej  www.powiat.suwalski.pl  oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Wyznacza się 6-tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm).

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia