Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Powiatowi Suwalskiemu na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki stanowiącej własność Skarbu Państwa, wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności
Nieruchomość z oznaczeniem KW

obręb Budzisko gmina Szypliszki
dz. 70  pow. 1,5357 ha,
dz. 68/25 pow. 0,1671 ha,
dz. 68/27 pow. 0,0299 ha

KW SU1S/00068576/5

Opis nieruchomości:
Dz. 70 i 68/25:

Nieruchomość położona na terenie byłego polsko- litewskiego przejścia granicznego Budzisko - Kalvaria, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa, w odległości ok. 7 km od m. Szypliszki i ok. 30 km od m. Suwałk. Kształt działek nieregularny. Działka nr 70 zabudowana budynkiem głównym (biurowo- handlowo- usługowym), budynkiem wagowego; działka nr 68/25 zabudowana kompleksem oczyszczalni ścieków z budynkiem obsługi oczyszczalni. Działki rozdzielone niezabudowaną działką 68/24. Teren nieruchomości całkowicie urządzony i zagospodarowany. Teren oczyszczalni odgrodzony od pozostałych nieruchomości. Na nieruchomości urządzone drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi- nawierzchnie asfaltowe oraz kostka  brukowa. Na całym obszarze zainstalowane oświetlenie uliczne. Teren przy budynku głównym zagospodarowany małą architekturą. Budynek główny nr 26:budynek o zróżnicowanej bryle- od 1 do 3 kondygnacji. Na parterze i I piętrze znajdują się pomieszczenia, które są lub mogą być wykorzystywane na cele biurowe, handlowe i usługowe. Na II piętrze znajdują się pokoje przewidziane w projekcie jako pomieszczenia wypoczynkowe i hotelowe. Każdy pokój wyposażony w łazienkę. W piwnicy kotłownia na olej opałowy. Pow. użytk.: 3.265,90 m2, pow. zabud.:1.289,20 m2, kubatura: 1.5831,50 m3, rok budowy 1995, instalacje: woda- wodociąg, kanalizacja- lokalna, energia elektr., CO- z własnej kotłowni, wentylacja, Internet, telefon.
Budynek wagowego nr 28B: budynek przeznaczony był dla pracownika obsługującego wagę elektroniczna. Pow. użytk.: 13,10 m2, pow. zabud.: 19,90 m2, kubatura: 70 m3 rok budowy 1993, instalacje: grzewcza elektryczna
kompleks oczyszczalni ścieków: w skład kompleksu wchodzą: przepompownia, studnia zagęszczania osadu, bioreaktor, budynek obsługi oczyszczalni. Pow. użytk. 22,40 m2, pow. zabud.: 33,95 m2, kubatura: 101,85 m3, instalacje: woda- wodociąg, kanaliz.- lokalna, energia elektr., ogrzewanie elektr., wentylacja.(Zestawienie ww. danych powierzchniowych wg operatu szacunkowego)

Dz.68/27:

Kształt działki regularny, na działce znajduje się budynek agregatorowni (bez agregatu). Teren nieruchomości całkowicie urządzony i zagospodarowany. Na nieruchomości urządzona komunikacja wewnętrzna, przed budynkami nawierzchnia asfaltowa
Budynek agregatorowni:
Budynek przeznaczony jako pomieszczenie agregatu prądotwórczego (brak) i zbiornika oleju napędowego. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ogrzewany elektrycznie. Pow. użytk.: 53,91 m2, pow. zabud.: 81,50 m2, kubatura: 364 m3. Rok budowy: 1993. (Zestawienie ww. danych powierzchniowych wg operatu szacunkowego)

Przeznaczenie w miejscowym planie zag. przestrzennego

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKZP Gminy Szypliszki teren nieruchomości położony jest na obszarze Strefy Wielofunkcyjnej B- "Przejście graniczne Budzisko". W obrębie tej strefy wyznaczono tereny do zabudowy i zagospodarowania(w tym tereny już zabudowane). "20. Budzisko. Teren istniejącego przejścia i tereny dla funkcji przemysłowych, wytwórczych, składowych oraz wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej."

Forma zbycia

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i zabudowań 

Cena wywoławcza   

Cena wywoławcza w II przetargu  została obniżona o 48 % i wynosi:

  • 2.900.000,00 zł - zw. z vat art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w tym:
  • grunt: 171.000 zł
  • budynki: 2.729.000 zł
Wadium

150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł)

Obciążenia

Nieruchomość ozn. nr geod. nr 70 obciążona umowami najmu i dzierżawy:
I. BUDYNEK GŁÓWNY
1. Ekspozycja tablic reklamowych - pow. 1,95 m2- do 31.07.2018 r.
2. Pom. 01/10 i 01/11- pow. 22,30 m2 – do 30.04.2019 r.
3. Pow. 383,70 m2- do 31.07.2018 r.
4. Pom. 0-17- pow. 17,0 m2- do 16.05.2017 r- w tym dzierżawa 1 słupa elektrycznego

II. Dzierżawa linii światłowodowej o dł. 119 mb (grunt) – do 16.05.2017 r.

Działka nr 68/27:

Ograniczone prawo rzeczowe:
nieodpłatna, na czas określony do dnia 31 lipca 2112r., służebność gruntowa, polegająca na prawie wejścia na grunt stanowiący działkę nr 68/14, położoną w Budzisku, gminie Szypliszki, stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącym w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suwalskiego, w celu podłączenia przewodów do szafki licznikowej, znajdującej się na działce nr 68/14 oraz prawie wejścia na tę działkę w celu naprawy tych przewodów, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 67/6, położonej w miejscowości Budzisko, obręb nr 0007 Budzisko, gminie Szypliszki

Sposób zapłaty:

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Inne informacje

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi  własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suwalskiego do dnia 31.07.2112 r. z przeznaczeniem na uaktywnienie promocji turystycznej i gospodarczej Suwalszczyzny, a w szczególności województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego i innych województw Polski wschodniej. Wysokość  stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2% wartości gruntu.
Osoba, która wygra przetarg, nabywa grunt w użytkowanie wieczyste a budynki na własność. Naliczanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu oraz ich aktualizacja, będzie wykonywana w imieniu Skarbu Państwa przez Starostę Suwalskiego.


Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 68/27 odbył się 10.03.2017, a na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 70 i 68/25 odbył się 28.03.2017 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

 

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

a. wniesienie wadium w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Suwałki w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa (ostateczny termin wpływu  21.06.2017 r.),

b. okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika- oprócz aktualnego wypisu z KRS przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

c.  w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 z późn. zm),

d.  okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z numerem konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

e.  okazanie dowodu tożsamości.


II. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
III. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
IV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
V. Wpłacone wadium podlega:
  • wliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,
  • zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem lub w kasie Starostwa.
VI. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

VII. Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, pokój nr 129.
VIII. Zarząd Powiatu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
IX. Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 25, tel. (0-87) 565 92 28 oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl.
Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia