Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Zaproszenie do składania  ofert

Starosta Suwalski, działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202), zaprasza do złożenia pisemnych ofert na realizację zadania, polegającego na świadczeniu usługi w zakresie  stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Suwalskiego tj. gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny (za wyjątkiem Miasta Suwałki) w przypadku, gdy nie będzie można ustalić lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz taki nie może dokonać oględzin zwłok a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. Nr 39, poz. 202).
2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do ustalenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia aktu zgonu nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w ust. 1.

II. Istotne warunki realizacji zamówienia
1. Realizacja usługi następuje w przypadku, gdy funkcjonariusz Policji będący na miejscu zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki uzyskuje informację o potrzebie stwierdzenia zgonu i nie będzie mógł ustalić lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz taki nie może dokonać oględzin zwłok a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
2. Na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Policji usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Suwalskiego tj. gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny (za wyjątkiem Miasta Suwałki) w możliwie najkrótszym czasie od  otrzymania wezwania.
3. W ramach usługi należy udać się na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zwłok, ustalić przyczynę zgonu i wystawić kartę zgonu.
4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia jeden z poniższych warunków:
   1) posiada status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia;
   2) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność  gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia;
  3)zapewnia dostępność numeru telefonicznego, pod którym funkcjonariusz Policji będzie mógł dokonywać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia (w tym dni wolne od pracy, niedziele i święta) zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.
 
III. Przedmiot oceny
Przedmiotem oceny ofert będzie:
    1) jednostkowy koszt brutto za stwierdzenie zgonu, ustalenie przyczyny zgonu i wystawienie karty zgonu;
   2) spełnienie warunków określonych w rozdziale II  niniejszego zapytania.

IV. Termin realizacji zamówienia i sposób zapłaty:
  1. Usługa będzie realizowana  od dnia zawarcia stosownej umowy do 31 grudnia 2018 r.
  2. Sposób zapłaty:
    1) Wykonawca w terminie do 14 dni od daty wykonania czynności, o których mowa w rozdziale I ust. 1 niniejszego zaproszenia wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT lub rachunek;
    2) Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

V. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert
  1. Zamawiający żąda złożenia wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego  (załącznik nr 1) i zaakceptowanego projektu umowy (załącznik nr 2). Brak jednego z załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  2. W formularzu oferty Oferent określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie zgonu, jego przyczyn  oraz wystawienie karty zgonu. Określona przez Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę.
  3. Oferty należy złożyć w formie papierowej w zaklejonej kopercie. Koperta musi być oznaczona nazwą i adresem Oferenta, zaadresowana do Zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki oraz opisana: „OFERTA – wystawianie karty zgonu. Nie otwierać przed dniem 12 marca 2018 r. godz. 10.00”.
  4. Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego - budynek Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach tj. 7.30 15.30 do dnia 12 marca  2018 roku do godziny 10.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty).
  5. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 marca  2018  roku o godz. 10.15.
  6. Oferty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Oferty, które zostaną złożone po terminie, Zamawiający uzna za nieważne.

7. Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie oświadczeń i informacji podpisanych przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Oferenta.
8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Elżbieta Ułanowicz- Osińska w godz. 8.00-15.00 tel. 87 565 92 54 e-mail: elzbieta.osinska@powiat.suwalski.pl
9. Za kompletność oferty odpowiada Oferent.
10. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze.

Załączniki:
1.    Formularz ofertowy do wypełnienia  (zał. nr 1),
2.    Projekt umowy  (zał. nr 2).

Publikacja niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Starostę Suwalskiego i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

Zamawiający zaleca do sporządzenia oferty wykorzystanie druków załączonych do Zaproszenia do składania ofert.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia