Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach w latach 2017 – 2020.
1.Przedmiot zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych.

Tablice rejestracyjne winny spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1038 z późn. zm.), a w przypadku zmiany wymienionych przepisów zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia przez Zamawiającego  zamówienia.

Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.05.2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2012 r. poz.585), a w przypadku zmiany wymienionych przepisów zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

Przewidywana ilość tablic do zamówienia w latach 2017 – 2020 przedstawia się następująco:
- tablice samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) - 11.000 szt
- tablice motocyklowe - 1.200 szt

- tablice motorowerowe - 300 szt

2) Dostawa tablic realizowana będzie partiami, w ilościach i rodzajach określonych każdorazowo przez Zamawiającego w terminie 7 dni, a w przypadku wtórników tablic w ciągu 4 dni od złożenia pisemnego zamówienia.

3) Dostarczane tablice będą opakowane w oznaczonych numerami kartonach, które zabezpieczą tablice przed uszkodzeniem. Koszt opakowań będzie wliczony w cenę tablic.

4) Wykonawca będzie dostarczał tablice do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach na własny koszt.

5) Okres gwarancji na dostarczone tablice będzie wynosił 3 lata od dnia ich dostarczenia.

6) Wykonawca w czasie realizacji umowy winien posiadać aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2.Termin wykonania.    
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 01.12.2017 r. do dnia 31.05.2020 r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
3.Opis warunków udziału.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) powinni spełniać zgodnie z zał. Nr 1 warunki:
a) posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajdować się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

2) posiadać doświadczenie w zakresie dostaw tablic rejestracyjnych.

Przedłożyć  wykaz dostaw (co najmniej dwie) wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych o wartości 100.000 zł brutto i dwie referencje od odbiorców ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

3) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ) prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy,

4.Wykaz dokumentów i oświadczeń do dostarczenia przez Wykonawcę:    
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2) wykaz usług – załącznik nr 2,
3) projekt umowy – załącznik nr 3,

4) zaświadczenie marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

5.Kryteria oceny ofert.

Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i spełni warunki określone przez Zamawiającego zostanie zawarta umowa w zakresie wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

6. Warunki płatności.

Zapłata za każdą zamawianą dostawę tablic następować będzie w oparciu o fakturę płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, wystawioną w następujący sposób:

Nabywca:  
Powiat Suwalski
16-400 Suwałki
ul. Świerkowa 60
NIP: 8442081910
Płatnik:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
7.Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 7 listopada 2017 roku do godziny 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 20 lub przesłanie pocztą na wskazany adres.
8. Opis przygotowania oferty:
Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki”
z dopiskiem „Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach”. Formularz ofertowy  i oświadczenie powinny być podpisane przez upoważnione osoby. Kserokopie przedkładanych dokumentów potwierdza za zgodność osoba uprawniona do składania oświadczeń woli. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania do nadawcy.
9. Uwagi
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: naczelnik Wydziału Komunikacji – Jolanta Sawicka tel. 87 565 92 45, e- mail: jolanta.sawicka@powiat.suwalski.pl

Spis załączników:

1) załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
2) załącznik Nr 2 – Wykaz usług,
3) załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia