Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach  rozeznania cenowego  realizacji zamówienia o wartości do 3000 euro

I. Starostwo Powiatowe w Suwałkach powtórnie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest  opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów  przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gmina Raczki, zgodnie z Decyzją nakazową z dnia 24.08.2017 roku Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.
1. Zamówienie obejmuje:

a/  projekt budowlany i projekty branżowe wykonawcze  w zakresie wymaganym przepisami oraz przedmiary robót i kosztorysy do wypełnienia przez oferentów;

b/ sporządzenie kosztorysów inwestorskich zaprojektowanych robót (w kosztorysach powinny wystąpić tabele elementów scalonych, wartości netto, brutto i podatek VAT);

c/ wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500  w zakresie niezbędnym pod  projektowaną inwestycję.

2. Projektant  max w terminie 21 dni od daty podpisania umowy przedłoży  Zamawiającemu  koncepcję  rozwiązania problemów  wskazanych w Decyzji KMPSP w Suwałkach.  Zamawiający w terminie 14  dni podejmie decyzję o wyborze rozwiązania  zaproponowanego przez Projektanta  lub konieczności opracowania i przedłożenia kolejnej koncepcji po uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego.

3. Dokumentacja opracowana w wyniku niniejszego postępowania powinna być kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powinna posiadać wymagane przepisami  uzgodnienia i umożliwić:

przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z wymogami art. 29 i art.30 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym zwłaszcza: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu , który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to  doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu  towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  Dokumentacja powinna umożliwić   uzyskanie pozwolenia na budowę,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4. Dokumentacja powinna być wykonana:
  • zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 02 września  2004 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  /Dz. U. z 2013 r. poz. 1129/
  • natomiast przedmiar i kosztorys inwestorski  powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym /Dz. U. Nr 130, poz. 1389/  oraz aktualnym  poziomem  cen rynkowych.

5. Dokumentacja, przedmiar, kosztorys do wypełnienia przez oferentów do procedury wyboru wykonawcy, powinny być wykonane w czterech egzemplarzach  (wersja papierowa + wersja elektroniczna), natomiast kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach. Uzgodnienia dokumentacji  wymagane przepisami po stronie i na koszt Projektanta. 

6. Rozwiązania zaproponowane  w dokumentacji  powinny być  ekonomiczne,energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

7. Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

II. Zamawiający posiada „Opinię dotyczącą możliwości skrócenia długości dróg ewakuacyjnych, wydzielenia pożarowego klatek schodowych oraz wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu, w budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie”.
III. Graniczny termin wykonania usługi: 12 tygodni od daty podpisania umowy.
IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:   

Posiadanie  uprawnień projektowych adekwatnie do przedmiotu zamówienia i przynależność do  Izby Inżynierów - konieczne złożenie oświadczenia/eń  potwierdzających powyższe oraz potwierdzonych kserokopii  w/w dokumentów.

V. Ofertę należy:
Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22.06.2018 r. do  godz. 11.00  – listem   lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - na opracowanie dokumentacji umożliwiającej spełnianie przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewnienie  wymaganej długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gm. Raczki , zgodnie z Decyzją nakazową z dnia 24.08.2017 roku Komendanta M PSP w Suwałkach. Nie otwierać przed 22.06.2018 r. godz. 11.00”

VI. Do oferty należy dołączyć:
Dokumenty  określone w punkcie  IV.

VII. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
1. „Cena 70 %”, gdzie ilość punktów dla  Oferenta zostanie wyliczona w następujący sposób: Punkty w kryterium „Cena”=(cena ofertowa najtańszej oferty : cenę oferty badanej) x 70= …………………...  max 70 pkt.
2. „Termin opracowania 30%”, gdzie ilość punktów dla  Oferenta zostanie wyliczona w następujący sposób:
Punkty w kryterium „Termin”=(najmniejsza liczba tygodni opracowania zaproponowana w  złożonych ofertach : ilość tygodni zaproponowana w badanej ofercie)x 30= ………., max 30 pkt.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który uzyska największą, łączną sumę punktów.
O wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożą oferty. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystraczających środków finansowych możliwe będzie unieważnienie zapytania.  
W załączeniu:  
1.Formularz Oferty
2. Wzór umowy                
3. Decyzja
4. Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p. poż.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia