Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego realizacji zamówienia o wartości do 3000 euro

I. Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gmina Raczki, zgodnie z Decyzją nakazową z dnia 24.08.2017 roku Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

1. Zamówienie obejmuje:

a/ projekty wykonawcze branżowe i projekt budowlany w zakresie wymaganym przepisami oraz przedmiary robót i kosztorysy do wypełnienia przez oferentów;

b/ sporządzenie kosztorysów inwestorskich zaprojektowanych robót (w kosztorysach powinny wystąpić tabele elementów scalonych, wartości netto, brutto i podatek VAT);

c/ wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym pod projektowaną inwestycję.

2. Projektant w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu koncepcję rozwiązania problemów wskazanych w Decyzji KMPSP w Suwałkach. Zamawiający w terminie 10 dni podejmie decyzję o wyborze rozwiązania zaproponowanego przez Projektanta lub konieczności opracowania i przedłożenia kolejnej koncepcji po uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego.

3. Dokumentacja opracowana w wyniku niniejszego postępowania powinna być kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powinna posiadać wymagane przepisami uzgodnienia i umożliwić: przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę; jeśli będzie wymagane przepisami.

4. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz. U. z 2013 r. poz. 1129/ natomiast przedmiar i kosztorys inwestorski powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym /Dz. U. Nr 130, poz. 1389/ oraz aktualnym poziomem cen rynkowych.

5. Dokumentacja, przedmiar, kosztorys do wypełnienia przez oferentów do procedury wyboru wykonawcy, powinny być wykonane w czterech egzemplarzach (wersja papierowa + wersja elektroniczna), natomiast kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach. Uzgodnienia dokumentacji wymagane przepisami po stronie i na koszt Projektanta.

6. Rozwiązania zaproponowane w dokumentacji powinny być ekonomiczne,

energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

7. Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zamawiający.

II. Zamawiający posiada „Opinię dotyczącą możliwości skrócenia długości dróg ewakuacyjnych, wydzielenia pożarowego klatek schodowych oraz wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu, w budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie”.

III. Termin wykonania usługi: do 7 maja 2018 r.

IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

Posiadanie uprawnień projektowych adekwatnie do przedmiotu zamówienia i przynależność do Izby Inżynierów - konieczne złożenie oświadczenia/eń potwierdzających powyższe oraz potwierdzonych kserokopii w/w dokumentów.

V. Ofertę należy:

Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.02.2018 r. do godz. 11.00 – listem lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - na opracowanie dokumentacji umożliwiającej spełnianie przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewnienie wymaganej długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gm. Raczki , zgodnie z Decyzją nakazową z dnia 24.08.2017 roku Komendanta M PSP w Suwałkach. Nie otwierać przed 19.02.2018 r. godz. 11.00”

VI. Do oferty należy dołączyć:

Dokumenty określone w punkcie IV.

VII. O wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożą oferty. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystraczających środków finansowych możliwe będzie unieważnienie zapytania.

W załączeniu:                            

1.Formularz Oferty
2. Wzór umowy
3. Decyzja KM Państwowej Straży Pożarnej
4. Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p. poż.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia