Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego realizacji zamówienia o wartości do 3000 euro

I. Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gmina Raczki, zgodnie z Decyzją nakazową z dnia 24.08.2017 roku Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

1. Zamówienie obejmuje:

a/ projekt budowlany i projekty branżowe wykonawcze w zakresie wymaganym przepisami oraz przedmiary robót i kosztorysy do wypełnienia przez oferentów;

b/ sporządzenie kosztorysów inwestorskich zaprojektowanych robót (w kosztorysach powinny wystąpić tabele elementów scalonych, wartości netto, brutto i podatek VAT);

c/ wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500  w zakresie niezbędnym pod  projektowaną inwestycję.

2. Projektant max w terminie 21 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu koncepcję rozwiązania problemów wskazanych w Decyzji KMPSP w Suwałkach. Zamawiający w terminie 14 dni podejmie decyzję o wyborze rozwiązania zaproponowanego przez Projektanta lub konieczności opracowania i przedłożenia kolejnej koncepcji po uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego.

3. Dokumentacja opracowana w wyniku niniejszego postępowania powinna być kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powinna posiadać wymagane przepisami uzgodnienia i umożliwić: przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z wymogami art. 29 i art.30 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym zwłaszcza: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu , który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Dokumentacja powinna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę; zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  /Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129/ natomiast przedmiar i kosztorys inwestorski powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym /Dz. U. Nr 130, poz. 1389/ oraz aktualnym poziomem cen rynkowych.

5. Dokumentacja, przedmiar, kosztorys do wypełnienia przez oferentów do procedury wyboru wykonawcy, powinny być wykonane w czterech egzemplarzach  (wersja papierowa + wersja elektroniczna), natomiast kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach. Uzgodnienia dokumentacji wymagane przepisami po stronie i na koszt Projektanta.  

6. Rozwiązania zaproponowane w dokumentacji powinny być ekonomiczne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

7. Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zamawiający.   

II. Zamawiający posiada „Opinię dotyczącą możliwości skrócenia długości dróg ewakuacyjnych, wydzielenia pożarowego klatek schodowych oraz wyposażenia ich w urządzenia służące do usuwania dymu, w budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie”.
III. Graniczny termin wykonania usługi: 10 tygodni od daty podpisania umowy.
IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
Posiadanie  uprawnień projektowych adekwatnie do przedmiotu zamówienia i przynależność do Izby Inżynierów - konieczne złożenie oświadczenia/eń  potwierdzających powyższe oraz potwierdzonych kserokopii w/w dokumentów.
V. Ofertę należy:
Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 11.00 – listem lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - na opracowanie dokumentacji umożliwiającej spełnianie przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewnienie wymaganej długość dojść ewakuacyjnych z budynku internatu „Bliźniak” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie, gm. Raczki , zgodnie z Decyzją nakazową z dnia 24.08.2017 roku Komendanta M PSP w Suwałkach. Nie otwierać przed 28.05.2018 r. godz. 11.00”
VI. Do oferty należy dołączyć:
Dokumenty określone w punkcie IV.
VII. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:

1. „Cena 70 %”, gdzie ilość punktów dla Oferenta zostanie wyliczona w następujący sposób: Punkty w kryterium „Cena”=(cena ofertowa najtańszej oferty : cenę oferty badanej) x 70= …………………...  max 70 pkt.

2. „Termin opracowania 30%”, gdzie ilość punktów dla  Oferenta zostanie wyliczona w następujący sposób:

Punkty w kryterium „Termin”=(najmniejsza liczba tygodni opracowania zaproponowana w  złożonych ofertach:ilość tygodni zaproponowana w badanej ofercie)x 30= ………., max 30 pkt.

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który uzyska największą, łączną sumę punktów.

O wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożą oferty. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystraczających środków finansowych możliwe będzie unieważnienie zapytania. Zamawiający dysponuje kwotą 12 000,00 zł.

W załączeniu:                            
1.Formularz Oferty
2. Wzór umowy                
3. Decyzja
4. Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p. poż.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia