Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty


Starostwo Powiatowe w Suwałkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zaprasza do złożenia ofert na następujące zadanie:
,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 656) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2018 r.”
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie z terenu Powiatu Suwalskiego statków lub innych obiektów pływających poprzez wprowadzanie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na parkingu strzeżonym lub zapewnieniu własnego parkingu do czasu uiszczenia opłaty.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Miejsce wykonania prac: akweny wodne na terenie Powiatu Suwalskiego.
 3. Termin związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 4. Termin realizacji: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 5. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
 1. Dysponowanie odpowiednią liczbą i rodzajem sprzętu do usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz wprowadzania ich do miejsca przechowywania.
 2. Dysponowanie, co najmniej 2 osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia posiadającymi patent (żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego).
 3. Zobowiązanie do wykonania każdej dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego poprzez wprowadzanie do strzeżonej przystani lub umieszczenie na strzeżonym parkingu.
III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający żąda złożenia wypełniony i podpisany formularz ofertowy – (załącznik nr 1) i zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).
Brak jednego z załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Starostwo Powiatowe w Suwałkach Biuro Obsługi Klienta tel. 87 5659200 fax. 875664718 mail: bok@powiat.suwalski.pl. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: Marian Przekop tel. 87 5659255 w godz. 8.00 – 14.00 lub Szymon Grzędziński
tel. 87 5659205 w godz. 8.00 – 14.00.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
 3. Oferta musi obejmować całość zadania.
 4. Ceny brutto podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity koszt realizacji zadania dla poszczególnych pozycji powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Oferty można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Zamawiającego (pok. 20) - budynek Starostwa Powiatowego w Suwałkach ul. Świerkowa 60, do dnia 13 kwietnia 2018 roku, do godziny 10.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu oferty).
 2. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali 129 w dniu 13 kwietnia 2018r. o godz.10.15.
VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (transport, załadunek i wyładunek, opakowanie, itp.) musi być podana w PLN liczbowo (brutto).
 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 • oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu Ofertowym,
 • oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 • wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium – cena – 100 %.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
IX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę.
 3. Płatność będzie dokonana przez zamawiającego w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy do wypełnienia  (zał. nr 1),
2. Projekt umowy  (zał. nr 2).

Zamawiający zaleca do sporządzenia oferty wykorzystanie druków załączonych do Zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia