Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Zarząd Powiatu Suwalskiego zwraca się zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suwalskiego”.

Dane zamawiającego:
Powiat Suwalski z siedzibą:
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

NIP: 844-20-81-910, Regon:790670846    

1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu zwanych dalej „upul” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych o powierzchni około 1675 ha na terenie gmin: Jeleniewo, Rutka-Tartak, Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Wymagania Zamawiającego:
2.1. Dokumentację urządzeniową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa zawartymi w:
a) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 poz. 2100 z późn. zm.),
b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1302)
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
2.2. Upul należy sporządzić oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego w trzech egzemplarzach,
a) jeden egzemplarz w twardej oprawie introligatorskiej z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz z wersją elektroniczną dokumentacji,
b) dwa egzemplarze w miękkiej oprawie introligatorskiej z kieszeniami na mapy gospodarcze wraz z wersją elektroniczną dokumentacji,
c) mapy gospodarcze winny być wykonane na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę materiałów geodezyjnych (zgodnie z pkt 9), oznaczone według gatunków głównych i załączone do każdego obrębu egzemplarza opracowania.
2.3. Dokumentacja winna być sporządzona w oparciu o zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, którego załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Lasów Państwowych:
a) standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia,
b) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
c) standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
d) wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
e) aplikację do obsługi warstw mapy numerycznej korzystającej z bazy TAKSATOR- PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania w wykonaniu ppkt. c,

f) aplikację TAKSATOR - PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania w wykonaniu ppkt. c.

3. Wykaz zadań gospodarczych dla każdego właściciela lasu w zakresie gospodarki leśnej wraz z określeniem użytej terminologii należy sporządzić w formie wyciągu z upul wraz z legendą.

4. Operaty muszą posiadać rejestry działek leśnych (możliwość wyszukiwania) alfabetycznie według właścicieli oraz według numerów działek.

5. W ramach zamówienia zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko (zgodnej z zakresem ustalonym w wyniku uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym) oraz pisemnego podsumowania, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w oparciu o wymagania zawarte w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

6. Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych uzgodni z sołtysami wsi, dla których będą sporządzane upul, sposób powiadamiania właścicieli lasów o prowadzeniu prac urządzeniowych.

7. Wykonawca sporządzi wykaz zmian powierzchni leśnej w stosunku do rejestru gruntów, który należy dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji.

a) Dokumentacja urządzeniowa powinna być sporządzona dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu suwalskiego, stanowiących własność (współwłasność) osób fizycznych i wspólnot gruntowych, a także będących w innych formach posiadania nieruchomości takich jak: dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, władanie, zarząd.

8. Zamawiający nie zna ostatecznej ilości działek, jakie mają zostać objęte opracowaniem, stanowiącym przedmiot zamówienia, znana jest tylko przybliżona powierzchnia lasów według obrębów dla poszczególnych wsi i miast (około 1675 ha łącznie) zgodnie z załącznikiem nr 1.

9. Zamawiający udostępni dane z ewidencji gruntów. Wykonawca nie ponosi kosztów udostępnienia danych z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych zgodnie z art. 40 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r. poz. 1629).

10. W/w materiały Wykonawca uzyska w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

11. W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla obrębów w gminie Rutka-Tartak znajdują się mapy numeryczne w postaci wektorowej (SWDE zintegrowane) natomiast dla obrębów w gminach Jeleniewo i Suwałki znajdują się mapy ewidencyjne niezwektoryzowane (SWDE opisowe).

12. Jako zakres obowiązywania dokumentacji urządzeniowej należy przyjąć okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r.

13. W ramach realizacji zadania Wykonawca:

a) w uzgodnieniu z Zamawiającym wyłoży projekty upul w Urzędach Gmin w Jeleniewie, Rutkce-Tartak i Suwałkach na okres 60 dni oraz przekaże właściwemu nadleśniczemu do zaopiniowania.

b) przyjmie w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów upul ewentualne zastrzeżenia i wnioski zainteresowanych właścicieli lasów, dotyczące projektów i przekaże je Staroście Suwalskiemu celem wydania decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków,

c) skoryguje projekty upul w odniesieniu do uwzględnionych przez Starostę Suwalskiego zastrzeżeń i wniosków,

d) udzieli minimum 5-letniej nieodpłatnej gwarancji na korektę zapisów w dokumentacji urządzeniowej w przypadku ujawnienia rozbieżności stwierdzonych w trakcie terenowego sprawowania nadzoru nad lasami, pomiędzy zapisami w dokumentacji urządzeniowej, a elementami taksacyjnymi lasu na gruncie.

14. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto urządzenia 1 ha powierzchni leśnej.

15. Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2017 r.

16. Istotne warunki zamówienia:

16.1. Wykonawca powinien spełniać warunki:

a) posiadać uprawnienia o których mowa w art. i 9 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 poz. 2100 ze zm.) - uproszczone plany urządzenia lasów sporządzają specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego,

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne

i społeczne,

f) nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym,

g) wykonać w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze objętej przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: wartości danej usługi, przedmiotu zamówienia, terminu wykonania i nazwy zamawiającego z załączeniem dokumentów potwierdzających prawidłowe jej wykonanie.

16.2 Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 2,

b) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone powyżej - załącznik nr 3,

c) aktualny odpis z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na niniejsze zapytanie,

d) wykaz wykonanych usług, polegających na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasów i/lub inwentaryzacji stanu lasów i prognozy oddziaływania na środowisko o wartości odpowiadającej co najmniej usłudze objętej przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 3 lata, należy podać: wartość danej usługi, przedmiot zamówienia, termin wykonania, nazwę zamawiającego z załączeniem dokumentów potwierdzających prawidłowe jej wykonanie - załącznik nr 4.

17. Sposób, termin i miejsce składania ofert:

17.1. Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy umieścić w opisanej i zabezpieczonej kopercie:

• nazwa i adres Wykonawcy,

• nazwa i adres Zamawiającego,

• tytułując - Zapytanie Ofertowe:„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suwalskiego”.

17.2 Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2017 r. o godz.15.30.

17.3 Oferty należy złożyć:

a) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w budynku w Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki (biuro podawcze), w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku,

b) za pośrednictwem poczty na adres wskazany w w/w punkcie z tym, że liczy się data wpływu kancelaryjnego za którą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,

c) oferta, która wpłynie do Zamawiającego po terminie wskazanym w punkcie 15.2 zostanie zwrócona do nadawcy bez jej rozpatrzenia.

17.4 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki,

18. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniać będzie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena- 100%

19. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu, wskazując nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę brutto urządzenia 1 ha powierzchni leśnej, niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

20. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy.

21. Termin związania ofertą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

22. Umowa z wykonawcą na sporządzenie upul wejdzie w życie pod warunkiem podpisania umowy zasadniczej na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Zarządem Powiatu w Suwałkach (stosownie do zawartej 5 kwietnia 2017 r. umowy przyrzeczenia).

23. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego nie przysługuje odwołanie.

24. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki tel. (087) 5659290 i 5659293.


Załączniki:
Załącznik nr 1. Wykaz obrębów ewidencyjnych i działek z lasami, dla których należy sporządzić upul
Załącznik nr 2. Formularz oferty
Załącznik nr 3. Oświadczenie
Załącznik nr 4. Wykaz usług

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia