Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji koordynatora powiatowego projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

W związku z przystąpieniem przez Powiat Suwalski do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, informujemy, że poszukujemy osoby na następujące stanowisko: koordynator/ka powiatowy/a projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Suwalski
ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki
tel. 87 5659200, fax. 87 5664718
NIP: 8442081910
www.powiat.suwalski.pl
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  z uwagi na treść art. 4 pkt 8 (Dz. U. 2017 r.  poz. 1579) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej równowartości 30.000 €.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Świadczenie usług koordynatora projektu,

2) Wykonawca przyjmujący obowiązki związane z prowadzeniem projektu będzie zatrudniony przez Zamawiającego na podstawie umowy - zlecenie.

3) Do zakresu obowiązków koordynatora projektu będzie należało:

a) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań Projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” złożonego z dwóch projektów (w ramach poddziałań 3.2.1 i 3.2.2)  w powiecie suwalskim,

b) koordynacja działań merytorycznych CDEZ,
c) wdrożenie projektu na terenie powiatu suwalskiego,
d) organizacja pracy CDEZ,
e) rekrutacja personelu niezbędnego do realizacji projektu, m.in. specjalisty ds. rozliczeń, doradców zawodowych, psychologa,
f) współpraca z doradcami zawodowymi i innymi osobami, zatrudnionymi w ramach realizacji projektu,
g) rekrutacja uczestników do projektu,
h) przygotowywanie umów z uczestnikami projektu na dofinansowanie „Bonów na szkolenie”,
i) promocja projektu,
j) wykonanie wskaźników projektu zgodnie z kwotami ustalonymi dla powiatu suwalskiego w umowie partnerskiej,
k) wykonanie budżetu projektu w części dotyczącej powiatu suwalskiego,
l) obsługa systemu SL2014,
m) przygotowywanie sprawozdań okresowych/wniosków o płatność w części merytorycznej,
n) prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym dokumentacji dotyczącej uczestników projektu,
o) opisywanie dokumentów finansowych projektu od strony merytorycznej,
p) monitorowanie i kontrola merytorycznego funkcjonowania Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego,

q) przygotowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.

4) Od kandydatów wymagamy:

• wykształcenia wyższego,
• minimum 3 letniego stażu pracy,
• doświadczenia w pracy z projektami na podobnym stanowisku,
• wysokiego stopnia samodzielności pracy na stanowisku,
• łatwości nawiązywania kontaktów,
• dokładności, terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu oraz umiejętności komunikacyjnych
• korzystania z pełni praw publicznych,
• znajomości przepisów związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z funduszy unijnych,
• komunikatywności, otwartości,
• umiejętności pracy w grupie,

• umiejętności technicznych (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.),

5) Wymagania dodatkowe:

• minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego,
• ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków pomocowych,
• doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
• dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),
• prawo jazdy kat. B.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Usługa musi być świadczona od dnia 02.10.2017 r. do 30.06.2020 r.
5. KRYTERIUM WYBORU OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) cena ofertowa – kryterium podstawowe,

2) kwalifikacje, odbyte kursy, szkolenia pomocne w koordynowaniu projektem – kryterium dodatkowe.  
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) życiorysu (CV);
c) kserokopii dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
d) kserokopii innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

2) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na koordynatora projektu w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 20) Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

3) O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wykonawców osobiście.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

5) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udziela:

Anna Micielica
Inspektor ds. oświaty
Starostwo Powiatowe w Suwałkach  
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. 87 5659276
e-mail: oswiata@powiat.suwalski.pl

Suwałki, 19.09.2017 r.ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy – zlecenie.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia