Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie przyjmuje oferty na wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu zbóż kombajnem z powierzchni 24,90 ha wg poniższego zestawienia:
  • owies – 6,20 ha w m.: Szkocja 6,51 ha
  • mieszanka zbożowa – 17,57 ha w m. Dowspuda
  • jęczmień – 1,13 w m.: Dowspuda
1.  Termin wykonania usługi przewiduje się na 25.07.2018  r. do 31.08.2018 r. i uzależniony będzie od warunków atmosferycznych zezwalających na wykonanie usługi.
2.W przypadku uzasadnionym przez wykonawcę, że wykonanie świadczenia usługi rolniczej nie było możliwe w terminie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od wykonawcy, tzn. w przypadku sił wyższych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, zamawiający ma prawo przedłużyć termin wykonania świadczenia usługi rolniczej.
3. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, 16-420 Raczki, w sekretariacie Szkoły do dnia 17 lipca 2018 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 12.10.
4.    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę ofert należy podać w następujący sposób:
  • cenę bez podatku VAT (netto),
  • należny podatek VAT,
  • cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto).
5. Jedynym kryterium wyboru oferty spośród ważnych ofert jest najniższa cena brutto.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Wykaz załączników i formularzy:
1)    Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2)    Załącznik nr 2 – Wzór umowy

W sprawach dotyczących zamówienia można kontaktować się z Józefem Poźniakiem.
tel. kontaktowy: 87 5685085
fax 87 5685106

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia