""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
26 marca 2021 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XIV sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając wszystkie osoby przed monitorami oraz Radnych obecnych na sali. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzednich obrad sesji Rady Powiatu w Suwałkach i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Suwałkach w okresie międzysesyjnym.
W dalszej części obrad Radni zapoznali się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku” oraz „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020” i przyjęli je bez uwag.

Radni rozpatrzyli również „Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2020 rok” i „Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku”, które zostały przyjęte bez uwag.

Następnie Radni przystąpili do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego w 2020 roku i przyjęli je bez uwag. Przedmiotem zapoznania się był również „Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Suwalskim na rok 2022” a także „Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.” oraz „Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2014 – 2020 za rok sprawozdawczy 2020”, jak też „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”. Powyższe dokumenty zostały przyjęte bez uwag.
Przedmiotem rozpatrywania były także opracowane przez komisje stałe Rady Powiatu sprawozdania z działalności Komisji w roku 2020.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad, Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał Rady. Jednomyślnie podjęto następujące uchwały:
- uchwałę w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego,
- uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027,
- uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8.
 


Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >