""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Proponowany porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 marca 2021 r. (godz. 12:00)

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 2 posiedzenia Komisji
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2021 r. (godz. 12:15)

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 10 posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 r.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Proponowany porządek posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej w dniu 23 marca 2021 r. (godz. 12:30)

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2020 rok”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej w 2020 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.


Proponowany porządek posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 23 marca 2021 r. (godz. 13:15)

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku”.
3. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020”.
4. Zapoznanie się z „Rocznym sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2020 rok”.
5. Zapoznanie się z „Informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku”.
6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2020 z pracy merytorycznej Domu Dziecka w Pawłówce”.
7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za rok 2020”.
8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2020”.
9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2020 rok”.
10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”.
11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2020” oraz „Wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Suwalskim na rok 2022” a także „Sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.” oraz „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2014 – 2020 za rok sprawozdawczy 2020”.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
16. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach w 2020 r.”
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2020 r.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.


Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >