""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2021 roku (piątek) o godz. 14:00, w Sali Nr 129 (I p.), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, odbędą się obrady XIV sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.
6. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem Starosty Suwalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku”.
7. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za  rok 2020”.
8. Rozpatrzenie „Rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2020 rok”.
9. Rozpatrzenie „Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa miasta Suwałki i powiatu suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku”.
10. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem za rok 2020 z pracy merytorycznej Domu Dziecka w Pawłówce”.
11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku za rok 2020”.
12. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku za rok 2020”.
13. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2020 rok”.
14. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach za 2020 rok”.
15. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2020” oraz „Wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Suwalskim na rok 2022” a także „Sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.” oraz „Sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Suwalskiego na lata 2014 – 2020 za rok sprawozdawczy 2020”.
16. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”.
17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej w 2020 roku.
18. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2020 roku.
19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.
20. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8.
26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
27. Zamknięcie obrad.  Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej Powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >