""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2021 roku (piątek) o godz. 14.00 w Sali Nr 129 (I p.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędą się obrady XV sesji Rady Powiatu w Suwałkach.  

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i powitanie gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych /składane w formie pisemnej/.

6. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta i Powiatu Suwalskiego za 2020 rok”.

7. Rozpatrzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu suwalskiego za 2020 rok”.

8. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki za 2020 rok”.

9. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok do budżetu Powiatu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.

13. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2020 r.:

1) przedstawienie raportu,
2) debata nad Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2020 r.
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Suwałkach wotum zaufania.

14. Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2020 – 2027 za 2020 rok.

15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego;
4) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu;
5) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2020 r.;
6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r.
7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach.

18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad.   

            
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Dziatkowski


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu  w Suwałkach będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz na stronie internetowej powiatu.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >