""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat suwalski jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Dowodzi tego struktura użytkowania gruntów w powiecie, która kształtuje się następująco: użytki rolne - 70%, lasy - 17%, wody - 8%, pozostałe - 8 %

Obszar powiatu charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowymi i klimatycznymi. Agroklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotnie utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Pomimo trudnych warunków dla rolnictwa, aż 79% ogólnej powierzchni powiatu zajmują indywidualne gospodarstwa rolne.

W granicach powiatu jest ok. 5,5 tysiąca gospodarstw, przy czym średnia ich wielkość wynosi 15,7 ha. Użytkowane grunty w indywidualnych gospodarstwach rolnych stanowią ogólną powierzchnię 102859 ha, z czego użytki rolne wynoszą 89.257 ha. Znaczną część użytków rolnych stanowią grunty orne, bo aż 65.482 ha, pozostałe to pastwiska (15.133 ha), łąki (8.274 ha) i sady (368 ha).

Głównymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawy na potrzeby produkcji zwierzęcej w tym pasz zielonych oraz uprawy zbóż i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej (99 039 sztuk) i bydła mlecznego (54 654 sztuk). Duży areał użytków rolnych w tym trwałych użytków zielonych, stał się podstawą przodującej w skali kraju pozycji powiatu w hodowli bydła mlecznego.

Rolniczy charakter powiatu jako producenta surowców dla przemysłu rolno-spożywczego przypisuje decydującą rolę tej gałęzi przemysłu wśród innych działów gospodarki. Przetwórstwo rolno-spożywcze bazuje na lokalnej bazie surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Większość zakładów przemysłowych zlokalizowana jest w Suwałkach, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na rynku regionalnym funkcjonują liczące się zakłady przetwarzające mleko. Na terenie powiatu suwalskiego przetwórstwem mleka zajmuje się Spółdzielnia Mleczarska "ROSPUDA" w Filipowie, skupująca około 13 mln litrów mleka rocznie z powiatów suwalskiego i gołdapskiego. Specjalizuje się w produkcji wyrobów tradycyjnych. Pomimo tego, że SM "Rospuda" jest najmniejszą w województwie podlaskim, jej sery twarde i masło cieszą się dużym uznaniem i były wielokrotnie nagradzane m.in. Podlaską Marką Roku 2005. Większym, wiodącym odbiorcą mleka z Suwalszczyzny jest Spółdzielnia Mleczarska "SUDOWIA" w Suwałkach, odbierająca od lokalnych dostawców ogółem 51, 876 mln litrów mleka, rolnicy z powiatu suwalskiego dostarczają 72,5% ogólnego skupu Spółdzielni. SM "SUDOWIA" znajduje się na liście 56 zakładów mleczarskich w Polsce z prawem segregacji mleka oraz możliwością sprzedaży swoich wyrobów na rynki unijne. Wszystkie wyroby "SUDOWII" są wyróżnione znakiem promocyjnym "ZIELONE PŁUCA POLSKI".

W powiecie suwalskim, działają niewielkie ubojnie współpracujące z lokalnymi hodowcami, które prowadzą dystrybucję swoich wyrobów nawet na terenie całego kraju. Są to: Zakład Rzeźniczy "ALIG" w Jeleniewie, PPHU "STAN" Rzeźnia w Poddubówku, Rzeźnia "GUB" w Poddubówku Spółka Jawna. Największym odbiorcą surowca na rynku regionalnym są zakłady mięsne, głównie ZM "MAZURY" w Ełku.

Istotną rolę w przetwórstwie rolno-spożywczym pełni "Animex Grupa Drobiarska" Sp. z o.o. w Suwałkach pozyskujący kurczęta i gęsi od 16 dostawców z terenu powiatu suwalskiego, współpracujący z trzema wylęgarniami lokalnymi. Zakład należy do światowej czołówki w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności najwyższej jakości i jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w branży drobiarskiej w Polsce.

Silną gałęzią gospodarki na Suwalszczyźnie jest również sektor drzewny - głownie tartaczny i meblarski.
Na terenie powiatu suwalskiego funkcjonuje przemysł wydobywczy, głównie kruszyw naturalnych.

Udokumentowano występowanie 47 złóż kopalin naturalnych o zasobności 530 mln ton, które są eksploatowane przez kilkanaście zakładów wydobywczych.

Powiat suwalski jest obszarem o potencjalnie korzystnych warunkach rozwoju energetyki wiatrowej.

Polodowcowe wzgórza i rozległe przestrzenie sprzyjają osiąganiu dużych prędkości wiatru (średnia roczna 6-7 m/s). Prywatni inwestorzy od 2003 pozyskują energię wiatrową z 9 siłowni wiatrowych. Trzy największe to Park Wiatrowy Suwałki, Park Wiatrowy Piecki i Farma wiatrowa Taciewo o łącznej mocy 103,4 MW.

Powiat suwalski ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, na strukturę zagospodarowania terenu ze znacznym udziałem terenów rolniczych, lasów i wód, a także z uwagi na dziedzictwo kulturowe regionu, niewielkie zaludnienie i stosunkowo umiarkowany stopień przekształcenia środowiska naturalnego jest obszarem o wysokiej
atrakcyjności  turystycznej. 

Powiat jest  częścią  regionu  Suwalszczyzna,  który  już  od  okresu przedwojennego był cenionym obszarem wypoczynku i rekreacji, nie tylko wśród turystów krajowych. Stopień zagospodarowania turystycznego regionu poprawia się z roku na rok. Tym samym turyści na Suwalszczyźnie mogą skorzystać z szerokiej oferty wypoczynku. Zapraszamy do działu poświęconego turystyce - www.turystyka.powiat.suwalski.pl