""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. z,.), w BZP,   na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego i  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego, przedmiotem którego jest wyłonienie wykonawcy robót zadania:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi  w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”- w załączeniu.

Dotyczy przetargu ogłoszonego w dniu 30.09.2020 r. <tutaj>

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia