""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

18 czerwca 2020 roku o godz. 1330 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XI sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

 

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.


Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada rozpatrzyła informacje oraz sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży za 2019 r.


W bloku dotyczącym podjęcia uchwał, podczas głosowania jednogłośnie  podjęto następujące uchwały w sprawie:
1. sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Suwalskiego,
2. określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suwalskim na lata 2020 – 2022,
4. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej,5. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok do budżetu Powiatu,
6. zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020 – 2027.

 

Następnie Radni pochylili się nad „Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.” Zarząd Powiatu w  Suwałkach – zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – przygotował po raz drugi tego typu sprawozdanie. Coroczny obowiązek wprowadzono w 2018 r. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. Zawiera on w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy powiatu mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty na sesji. W wymaganym terminie tj. do 17 czerwca 2020 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców o zabranie głosu. Raport o stanie powiatu suwalskiego w 2019 r. przedstawił Starosta Witold Kowalewski. Po krótkiej debacie Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Suwałkach wotum zaufania.


W dalszej kolejności Radni zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 r. W swoim wystąpieniu Starosta Witold Kowalewski przekazał jak kształtował się budżet powiatu na przestrzeni 2019 roku.

„Budżet na rok 2019 został uchwalony 28 grudnia 2018 roku. Wysokość budżetu wówczas to było 30 mln zł. Na koniec roku było to prawie 40 mln zł. W ten sposób budżet wzrósł nam prawie o 10 mln zł. Rada Powiatu w ciągu roku 2019 zajmowała się budżetem na sesjach Rady - 6 razy, nowelizując budżet powiatu, wprowadzając zmiany. Zarząd Powiatu natomiast zajmował się budżetem 22 razy,  dokonując jego zmian. Rok 2019 zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 858.264 zł. Spłaciliśmy kredyt w wysokości 574.905,16 zł. Zrealizowaliśmy także inwestycje za kwotę 10.188.665,15 zł co daje nam 25,8% wydatków na inwestycje. Również kosztochłonna była sfera społeczna. Tutaj wydatki powiatu wyniosły prawie 20%. Rok 2019 był bardzo dobry pod względem inwestycji i również pod względem finansowym” – mówił Starosta Witold Kowalewski.

 

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  o tym sprawozdaniu, jak również sprawozdaniem finansowym za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zdecydowali jednogłośnie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu powiatu za 2019 r. oraz udzieleniu Zarządowi Powiatu w Suwałkach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r.

 

Starosta Witold Kowalewski podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynikiem przede wszystkim dobrej współpracy z Radą Powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy merytorycznej opiece nad budżetem Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu oraz przy zaangażowaniu wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach.Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >