Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Aktualności

Informacja z obrad VIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Dodano dnia: 2019-10-18

16 października 2019 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady VIII sesji Rady Powiatu
w Suwałkach VI kadencji.
Informacja z obrad VIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Stypendia Starosty Suwalskiego

Dodano dnia: 2019-10-17

16 października br. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Suwalskiego w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu suwalskiego.
Stypendia Starosty Suwalskiego

Symboliczny czek na gruntową termomodernizację budynku Domu Dziecka w Pawłówce

Dodano dnia: 2019-10-16

15 października br. podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Marszałek Artur Kosicki, Wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś oraz Członkowie Zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski wręczyli czeki na realizację projektów termomodernizacyjnych
w naszym regionie.  
Symboliczny czek  na gruntową termomodernizację budynku Domu Dziecka w Pawłówce

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dodano dnia: 2019-10-14

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazujemy Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia. 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Dodano dnia: 2019-10-14

W związku z ogłoszeniem naborów Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno –szkoleniowe w dniu 17 października 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71.
„Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Jubileusz 975 rocznicy powstania Nowogródka

Dodano dnia: 2019-10-14

Na zaproszenie władz Nowogródka i rejonu nowogródzkiego w obchodach jubileuszowych, w dniu 5 października 2019 r. gościła delegacja Powiatu Suwalskiego w składzie: Artur Łuniewski – wicestarosta suwalski, Cezary Zwoliński-sekretarz powiatu oraz Konrad Charmuszko - naczelnik wydziału programowania, inwestycji i rozwoju.
Jubileusz 975 rocznicy powstania Nowogródka

Przejdź do wszystkich - Dział Aktualności

Powiat Suwalski

Powierzchnia 1307 km 2
Mieszkańcy 36,2 tys.
Ilość gmin 9

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.

Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.

Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Więcej o Powiecie Suwalskim

Mapa z zaznaczoną siedzibą Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony - Powiat Suwalski. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Dodano dnia: 2019-10-17

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony - Powiat Suwalski: Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, gm. Przerośl, Powiat Suwalski

Dodano dnia: 2019-10-17

Zamówienie dotyczy projektu finasnowanego ze środków UE w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym w budownictwo komunalne.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Filipów

Dodano dnia: 2019-10-07

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Filipów, gmina Filipów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia: 2019-10-04

Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę

Przejdź do wszystkich - Dział Zamówienia publiczne

Informacje na skróty

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Link prowadzi do strony z z informacjami o telefonach i mailach do wszystkich wydziałów urzędu.

Starostwo Powiatowe - gdzie kierować się przy załatwianiu sprawy?

Link prowadzi do strony zawierającej informacje o wszystkich wydziałach Powiatu Suwalskiego, danych teleadresowych, sposobach załatwiania spraw przez interesantów oraz dokumentów związanych ze sprawami prowadzonymi przez wydziały.

Jednostki organizacyjne Powiatu

Informacje teleadresowe do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Organizacje pozarządowe

Link prowadzi do strony informującej o organizacjach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby oraz innych form działalności pozarządowej.

Ważne dokumenty

Link prowadzi do najważniejszych dokumentów związanych z Powiatem Suwalskim. Są nimi  między innymi strategia i plan rozwoju naszego powiatu

Komunikaty

Komunikat Starosty Suwalskiego dot. konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r.

Dodano dnia: 2019-10-11

Komunikat Starosty Suwalskiego skierowany do organizacji pozarządowych mających zamiar złożyć oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2020 r.: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.”

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej (...)

Dodano dnia: 2019-08-28

Uchwała NR XXX/81/2019 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 74. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej".

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Wiżajny, obręb Wiżajny przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Dodano dnia: 2019-07-03

Działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), za zgodą wyrażoną Zarządzeniem Nr 78/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Starosta Suwalski wykonujący zadanie zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że:

Przejdź do wszystkich - Dział Komunikaty

Konkursy

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dodano dnia: 2019-10-03

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty składane na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwlskiego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego”

Informacja Starosty Suwalskiego z przeprowadzonego naboru

Dodano dnia: 2019-09-25

Informacja Starosty Suwalskiego dotycząca przeprowadzonego naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na stanowisko pracy: ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 19 września 2019 roku

Dodano dnia: 2019-09-19

Informacja Starosty Suwalskiego z dnia 19 września 2019 roku dotycząca sposobu oraz terminu przeprowadzenia drugiego etapu naboru w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Przejdź do wszystkich - Dział Konkursy