""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) na terenie powiatu suwalskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

W powiecie suwalskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku - kliknij po szczegóły;

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez organizację „PASIEKA” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie - kliknij po szczegóły.

Adwokaci i Radcowie Prawni przyjmują codziennie w dniach i godzinach pracy urzędu od godz. 730 - 1530

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Radca prawny

Suwałki,
ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki,

siedziba Starostwa Powiatowego
w Suwałkach,
lok. nr 19

poniedziałek 730-1130

Radca prawny

wtorek 730-1130

Adwokat

środa 730-1130

Adwokat

czwartek 730-1130

Radca prawny

piątek 730-1130

"PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie

KRS 0000407341

Suwałki,
ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki,

siedziba Starostwa Powiatowego
w Suwałkach,
lok. nr 19

poniedziałek 1130-1530

wtorek 1130-1530

środa 1130-1530

czwartek 1130-1530

piątek 1130-1530

WAŻNE

poniedziałek 7:30 - 11:30 – specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia  

11:30 - 15:30 - specjalizacja dyżuru w zakresie pomocy rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością

Wtorek: 7:30 - 11:30  - specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego
11:30 - 15:30 - specjalizacja dyżuru w zakresie pomocy ofiarom przemocy wobec kobiet      i dzieci
Środa: od  7:30  do 15:30  - dyżury ze specjalizacją mediacyjną
Czwartek: 11:30 - 15:30 - specjalizacja dyżuru w zakresie wsparcia seniorów
Piątek: 11:30 - 15:30 - specjalizacja dyżuru w zakresie pomocy cudzoziemcom

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 87 565 92 02 opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.suwalski.pl lub zgłaszając potrzebę udzielenia porady na odległość (wniosek do pobrania tutaj).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów : 87 565 92 02  oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip-stsuwalki.wrotapodlasia.pl/

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Lokal z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Szczegółowe informacje tutaj

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu suwalskiego
Karta informacyjna poradnictwa - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego


Fundacja Pasieka - w ramach współpracy w 2024 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy - zrealizowała następujące działania z zakresu edukacji prawnej:

- prowadzi profil facebook, na którym umieszczane są treści o tematyce prawnej;

- udostępniła na swoich kanałach dostępu edukacyjny filmik animowany: "A co z odpowiedzialnością osób, które nie ukończyły jeszcze 13 lat" (kliknij tutaj);

Udostępniła  film edukacyjny – mini wykład z profesjonalnym opracowaniem graficznym: "Zniesławienie w internecie" (kliknij tutaj);

- udostępniła na swoich kanałach dostępu (strona www, facebook)  artykuł prawny:

1. WYKONYWANIE PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE – PRAKTYCZNE UWAGI 1.2.10

2. PRAWO CYWILNE A OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.PROBLEM UBEZWŁASNOWOLNIENIA - 1.2.13

3. Kiedy zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację?

4. Dziedziczenie ustawowe w polskim systemie prawnym

5. Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka 

- utworzyła dedykowaną stronę internetową: Fundacja PASIEKA – Powiat Suwalski (kliknij tutaj), gdzie prowadzi infolinię poradniczą nr tel. 730 312 959 i system komunikacji internetowej poprzez e-mail: fundacjapasieka@gmail.com oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie www Fundacji;

- udostępniła e-broszurę zawierającą najważniejsze informacje dotyczące uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem. (kliknij)

- opracowała i wydrukowała materiały promujące działalność Punktów nieodpłatnej pomocy (1) (2) (3)

udostępniła Quizy internetowe z zakresu prawa dla uczniów „Młodzi Mistrzowie Prawa: Quizy Edukacyjne”

1. Test na poziomie szkoły podstawowej

2. Test na poziomie szkoły średniej

- udostępniła pakiet materiałów edukacyjnych dla seniorów w ramach Kampanii Społecznej "Senior w prawie" - link