Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

 • Wydział Organizacyjny

  Informacja publiczna, skargi i wnioski, sprowadzenie zwłok, ewidencja stowarzyszeń zwykłych.
 • Wydział Komunikacji

  Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, czasowa rejestracja pojazdów, wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, wydawanie kart pojazdów, dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów, wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wpis i skreślenie zastawów rejestrowych, wydawanie zaświadczeń związanych z rejestracją, przyjmowanie zgłoszeń o nabyciu lub zbyciu pojazdów.
 • Wydział Architektury i Budownictwa

  Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
 • Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami

  Prowadzenie spraw w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków; gospodarki nieruchomościami oraz ochrony gruntów rolnych.
 • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

  Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i melioracji wodnych, geologii, rolnictwa i rybactwa śródlądowego, łowiectwa i leśnictwa.
 • Wydział Finansowo - Budżetowy

  Budżet Powiatu, plany finansowe jednostek powiatowych, windykacja należności budżetowych, sprawozdawczość finansowa, prowadzenie rachunkowości, planowanie i realizacja wydatków Starostwa, prowadzenie kontroli finansowej, ewidencja księgowa mienia, prowadzenie obsługi kasowej Starostwa i in.
 • Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju

  Inwestycje i zamówienia publiczne pozyskiwanie funduszy pomocowych, turystyka, promocja, współpraca zagraniczna, współpraca regionalna w tym z organizacjami pozarządowymi.
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu

  Oświata: m.in. zakładanie, prowadzenie i nadzór szkół i placówek publicznych, prowadzenie programy stypendialne
  Kultura: m.in. organizowanie działalności kulturalnej oraz tworzenie powiatowych instytucji kultury, rozwój twórczości artystycznej
  Sport: m.in. tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  Poradnictwo konsumenckie i informacja prawna, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.