Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Grażyna Kuklińska
I piętro, pok.122, tel. (087) 565 9277
e-mail: gkuklinska@powiat.suwalski.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Suwałkach przyjmuje  interesantów  z terenu  powiatu suwalskiego  w  budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pok. 122  codziennie   od poniedziałku do piątku w godzinach   7:30 – 15:00. Ponadto udziela porad prawnych w  zakresie  spraw  konsumenckich  telefonicznie ( tel. 87 565 92 77 ) oraz  e-mailem: gkuklinska@powiat.suwalski.pl. Odpowiada  również na  wnioski o pomoc w sprawach  konsumenckich wysłane   listem pocztowym. Należy wówczas   wypełnić „formularz konsumencki” oraz  załączyć  do niego   wszystkie  dokumenty w danej sprawie w oryginale ( dokumenty do zwrotu).

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów określa ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. , poz. 229 ). Określone są  one w art. 42  i jest  to w szczególności :

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów z terenu  powiatu suwalskiego;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów z  terenu  powiatu suwalskiego;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów z   terenu powiatu suwalskiego;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów  jak również pomoc  konsumentom na drodze sądowej w samodzielnym dochodzeniu roszczeń  konsumenckich.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713).
Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 633  i 634  ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. , poz.1822)

Jak reklamować towar - rękojmia czy gwarancja? (pobierz plik pdf)


Przydatne linki:

  

Pliki do pobrania