""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Anna Micielica
I piętro, pok.122, tel. (087) 565 9277
e-mail: prk@powiat.suwalski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Suwałkach przyjmuje  interesantów  z terenu  powiatu suwalskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, pok. 122  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30 – 15:30. Ponadto udziela porad prawnych w  zakresie  spraw  konsumenckich  telefonicznie (tel. 87 5659277) oraz  e-mailem:prk@powiat.suwalski.pl. Odpowiada  również na  wnioski o pomoc w sprawach  konsumenckich wysłane   listem pocztowym. Należy wówczas   wypełnić „formularz konsumencki” oraz  załączyć  do niego   wszystkie  dokumenty w danej sprawie w oryginale (dokumenty do zwrotu).

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów określa ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Określone są  one w art. 42  i jest to w szczególności:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów z terenu  powiatu suwalskiego;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów z  terenu  powiatu suwalskiego;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów z   terenu powiatu suwalskiego;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów  jak również pomoc  konsumentom na drodze sądowej w samodzielnym dochodzeniu roszczeń  konsumenckich.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Jak reklamować towar - rękojmia czy gwarancja? (pobierz plik pdf)


Przydatne linki:

  

Pliki do pobrania