""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Naczelnik Wydziału - mgr inż. Magdalena Ewa Kujawska
parter, pok.16, tel. (087) 565 9235
e-mail:magdalena.kujawska@powiat.suwalski.pl

Do zakresu działań Wydziału Architektury i Budownictwa należy realizacja zadań administracji architektoniczno– budowlanej, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem  pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz ich zmian,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie    objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszeń o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego, nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,
 • kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 • prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 • potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych do celów związanych z uzyskaniem dodatków mieszkaniowych,
 • opracowywanie okresowych zestawień statystycznych pozwoleń na budowę;
 • prowadzenie spraw dotyczących wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • prowadzenie postępowań związanych z przenoszeniem na rzecz innej osoby praw i   obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • opracowywanie okresowych zestawień statystycznych zgłoszeń zamiaru budowy obiektu budowlanego lub wykonywania robót budowlanych,
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zadań samorządowych.