""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""


Nazwa projektu:
Cyfrowy Powiat

Cel projektu:
Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Strona WWW - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl - Cyfrowy Powiat

Grantodawca:
Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Grantobiorca:
Powiat Suwalski

Wartość:
106 731,00 PLN

Wartość dofinansowania:
106 731,00 PLN - dotacja - Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Procent dofinansowania:
100% - dotacja - Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(bez wkładu JST)

Okres realizacji projektu:
Jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 12 miesięcy od daty zawarcia umowy powierzenia grantu

Umowa o powierzenie grantu:
2022.10.19 - Umowa o powierzenie grantu o numerze 5508/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Koncepcja realizacji grantu:
Realizacja grantu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach zostanie oparta na 3 filarach: Zakupy nowego sprzętu, aby możliwe było przeprowadzenie cyfryzacji urzędu, edukacja cyfrowa jego pracowników oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa.
1.Wszystkie zakupy mają na celu wzmocnienie sieci komputerowej (jej przepustowości i bezpieczeństwa danych). Zakupione urządzenia będą wykorzystywane podczas pracy w planowanym do wdrożenia w przyszłości EZD RP i udostępnianiu usług dla ludności a w dalszej kolejności do możliwości skorzystania z e-Doręczeń. Ma to również służyć stabilnej pracy na posiadanym dostępie do platformy ZOOM, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Modernizacja sieci komputerowej urzędu z wymianą urządzeń na nowe (przełączniki sieciowe, serwer, macierz dyskowa) z zakupieniem dwóch zestawów komputerowych z urządzeniami wielofunkcyjnymi do sekretariatu i biura obsługi klienta w urzędzie.
2. Edukacja cyfrowa urzędników - Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. W celu lepszego zrozumienia czyhających niebezpieczeństw. Jest to też jeden z punktów w audycie cyberbezpieczeństwa.
3. Diagnoza cyberbezpieczeństwa - przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa.


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Plakt Cyfrowy Powiat

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Cyfrowy Powiat