""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.


Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w Starostwie Powiatowym w Suwałkach pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego  lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP można znaleźć tutajPismo ogólne do podmiotu publicznego:

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne.

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole: "Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo"

Celem wysłania pisma do Starostwa Powiatowego w Suwałkach należy wpisać nazwę urzędu lub powiatsuwalski i wybrać urząd.


Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Suwałkach to: /powiatsuwalski/skrytkaESP.

Formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie spraw w Starostwie Powiatowym w Suwałkach poprzez platformę ePUAP dostępne są poniżej:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Komunikacji

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu - złóż wniosek za pomocą profilu zaufanego

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Suwalski z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 03, fax: 566 47 18. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Świerkowa 60, 16 – 400 Suwałki
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.powiat.suwalski.pl/kat/elektroniczna-skrzynka-podawcza-w-starostwie-powiatowym-w-suwalkach

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem email: iod@powiat.suwalski.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby Starosty.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają zakresie działania Starosty i Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie ePUAP oraz Marszałek Województwa Podlaskiego w związku z korzystaniem przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD SmartDoc).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
  • prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Starostwa Powiatowego w Suwałkach zostały określone w naszej Polityce Prywatności: www.powiat.suwalski.pl/kat/polityka-prywatnosci