""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów, miast i województw. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów.  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. Obecna odsłona Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nieco zmieniła swoją formułę – jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

•    6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
•    6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:
              o    4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
              o    1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

W aktualnie rozstrzygniętym naborze wniosków, samorząd Powiatu Suwalskiego pozyskał rekordową kwotę 5,4 mln zł na zaplanowane zadania inwestycyjne. Gminy z terenu powiatu pozyskały kwotę 4,5 mln zł. Łącznie nasz powiat uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę prawie 10 mln zł.

Lista projektów, które dostały dofinansowanie z terenu Powiatu Suwalskiego: (Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego)

Samorząd Powiatu Suwalskiego:
1. Budowa przyłączy gazowych na terenie Dowspudy (gm. Raczki, woj. Podlaskie) oraz wymiana kotłów z dotychczas użytkowanych, na urządzenia zasilane gazem z sieci, pod potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynków stanowiących mienie Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie: budynek szkoły z siłownią i szatnią (pow. użytkowa 2050,8 m2), budynek internatu (pow. użytkowa 3265,70 m2), budynek biurowy w części 1/2 w sąsiedztwie szklarni.
Proponowana kwota 600 271,52 zł
Szacowany koszt inwestycji  600 271,52 zł2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 7+738 - 9+123 Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1127B będzie obejmowała m.in:
- przebudowę drogi o łącznej długości 1385m, wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych o szerokości 5,5m;
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
Proponowana kwota 600 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji  1 311 874,00 zł


3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170 - 11+170
Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B o długości ok. 2,000 km będzie obejmowała m. in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 5.5m na obciążenie ruchem KR2
Proponowana kwota  1 000 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji  3 073 635,00 zł


4. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki -Szurpiły -Jeleniewo w km 2+694 Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego, o niezadowalającej ocenie stanu technicznego, konstrukcji żelbetowej o długości 8,5m i ograniczonej nośności do 24 ton oraz wybudowanie nowego obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej o długości 15m i nośności 40 ton.
Proponowana kwota 1 200 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji  1 820 000,00 zł


5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 0+000 - 1+950 Wnioskowane zadanie będzie obejmowało m.in.: wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR3 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych;
Proponowana kwota 1 000 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji  3 800 544,00 zł


6. Budowa i rozbudowa internatu Zespołu Szkół im. Ludwika M. Paca w Dowspudzie, mająca na celu poprawę warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej, które w stanie istniejącym uznane są za zagrażające życiu ludzi oraz dostosowanie budynku do użytkowania przez uczniów niepełnosprawnych polegające na przebudowie sanitariatów, rozbudowie o zewnętrzny szyb windy wraz z montażem dźwigu osobowego i budową zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Proponowana kwota 1 000 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji  2 371 294,00 złGminy z terenu Powiatu Suwalskiego:

1. Gmina Bakałarzewo
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101925B i nr 101924B
Zdręby-Nowy Skazdub-Klonowa Góra o długości łącznej 2,300 km. Droga w obszarze planowanej przebudowy posiada obecnie nawierzchnię żwirową o zmiennej szerokości 3,0 ÷ 3,7m. W nawierzchni występują duże nierówności, zapadnięcia i wyboje. Przebudowywana droga prowadzi do zlewni mleka, lokalu wyborczego, świetlicy wiejskiej i boiska w Zdrębach. Stanowi także łącznik między dwiema drogami powiatowymi: Suwałki-Stara Chmielówka-Bakałarzewo.
Proponowana kwota 500 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji 824 222,45 zł


2. Gmina Jeleniewo

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły (długość 1,792 km) i drogi wewnętrznej (długość 0,251 km) oznaczonej nr geod. 25/1, 26/1, 26/2, 15/1 – obręb Szurpiły oraz nr geod. 37/2, 85/1, 83/7 - obręb Wodziłki, gmina Jeleniewo. Długość Łączna drogi gminnej wraz z drogą wewnętrzną wynosi 2,043 km. Przebudowywana droga położona jest w Suwalskim Parku Krajobrazowym.
Proponowana kwota 500 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji 746 725,64 zł


3. Gmina Przerośl

Planowaną do realizacji inwestycją jest zadanie pn. "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (budowa kanalizacji teletechnicznej, rowów przydrożnych, studni chłonnych, przepustów wodnych rurowych, zjazdów, elementów).
Proponowana kwota 800 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji 2 191 748,06 zł


4. Gmina Raczki

Przedmiotem inwestycji jest "Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej etap III i etap IV". Budowa Sali widowiskowo-koncertowej odbywa się etapami i została rozpoczęta w 2017 r. Na etapy I i II wydano kwotę: 1 999 137,47 zł. Planowane etapy III i IV inwestycji na które składany jest wniosek obejmuje wykonanie docieplenia i elewacji budynku (etap III) oraz wykończenie.
Proponowana kwota 1 000 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji 2 500 000,00 zł


5. Gmina Suwałki

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana droga gminna nr 101998B Wasilczyki-Przebród na długości 2084,0 m. Realizowana inwestycja znajdzie się w obrębie drogi ekspresowej S61 oraz drogi wojewódzkiej DW 653. W ramach budowy zaplanowano wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szer. 5,0m z jednostronnym chodnikiem po stronie prawej i poboczem po stronie lewej, oświetlenie na długości 1500,0m w obrębie istniejącej zabudowy.
Proponowana kwota 800 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji 2 427 100,00 zł


6. Gmina Wiżajny

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Ługiele–Dzierwany o długości ok. 2,7 km. Inwestycja obejmować będzie przebudowę nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną –bitumiczną o szerokości 4,50 m oraz wykonanie obustronnych poboczy kruszywowych o szerokości ok. 0,75 m. Przewiduje się budowę i przebudowę zjazdów na działki przyległe i do zabudowań oraz przepustów pod drogą i pod zjazdami, wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania.
Proponowana kwota 900 000,00 zł
Szacowany koszt inwestycji 2 826 475,00 zł


Źródła informacji:
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/drugi-etap-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych-rozstrzygniety-kolejne.html
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/inwestycjelokalne


Pozostałe Aktualności

< Strona z 42 >