""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Za nami pierwsza sesja Rady Powiatu w Suwałkach VII kadencji.
We wtorek 7 maja 2024 roku wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęto obrady I sesji Rady Powiatu w Suwałkach.

Zanim wybrane zostały władze Powiatu Suwalskiego, sesję poprowadził Tadeusz Chołko najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
Podczas posiedzenia radni odebrali z rąk Sędzi p. Beaty Sieczkowskiej – Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Suwałkach zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – ślubowali radni.

W uroczystej I sesji Rady Powiatu w Suwałkach uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa, Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu.
Po złożeniu przez radnych ślubowania głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, który złożył gratulacje wyboru wszystkim Radnym oraz podziękował za współpracę Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu w poprzedniej 5,5 letniej kadencji Rady a także zadeklarował kontynuację współpracy partnerskiej i solidarnej we wszystkich sprawach będących na styku działalności samorządowej i parlamentarnej.

Program sesji zwołanej zgodnie z prawem przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach, który obejmował złożenie ślubowania przez radnych oraz wybór Przewodniczącego Rady i wybór Wiceprzewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczących został rozszerzony o wybór Starosty Suwalskiego; Wicestarosty Suwalskiego i Członka Zarządu Powiatu w Suwałkach a także o powołanie Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; powołanie komisji stałych rady oraz ustalenia przedmiotu ich działania; składu osobowego Komisji Finansowo – Gospodarczej; składu osobowego Komisji Polityki Społecznej oraz ustalenie wynagrodzenia Staroście Suwalskiemu i delegowanie radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Rada Powiatu w wyniku głosowania powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Starosty i Wicestarosty oraz Członka Zarządu Powiatu w skład, której weszli Maria Magdalena Bogdan, Justyna Korenkiewicz, Małgorzata Dojnikowska.

Podczas obrad zdecydowano o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania 9 głosami za, 4 głosami przeciw i 2 głosami nieważnymi wybrano na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach Zbigniewa Kleszczewskiego.
Przewodniczący Rady podziękował za zaufanie, którego jak dodał postara się nie zawieść. Liczy na owocną współpracę i pomoc w wykonywaniu tak zaszczytnej funkcji, po czym przejął dalsze prowadzenie obrad.

Następnie Komisja Skrutacyjna prowadziła kolejno czynności głosowania tajnego celem wyłonienia osób na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady, Starosty Suwalskiego, Wicestarosty Suwalskiego i Członka Zarządu Powiatu w Suwałkach.

Najważniejszą funkcję (Starosty) w Powiecie Suwalskim po raz drugi z rzędu pełnił będzie Witold Kowalewski.  Kandydatura ta poparta została  głosami wszystkich radnych. Nowo wybrany starosta w krótkim wystąpieniu podziękował za jednomyślne poparcie i wybór, oraz zadeklarował sumienną i rzetelną pracę na rzecz rozwoju Powiatu Suwalskiego.

Wicestarostą Suwalskim został Andrzej Szymulewski, a członkiem Zarządu Powiatu w Suwałkach Marek Dziatkowski. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Rafał Konrad Bukowski oraz Andrzej Chlebus.

Powołano również:
1. Komisję Rewizyjną  w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Maria Magdalena Bogdan
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Marcin Górny
3) Sekretarz Komisji – Justyna Korenkiewicz
4) Członek Komisji – Wiesław Eugeniusz Pietrołaj
5) Członek Komisji – Sławomir Adam Bielski

2. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Justyna Korenkiewicz
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Bożena Bacewicz
3) Sekretarz Komisji – Maria Magdalena Bogdan

3. Komisję Finansowo – Gospodarczą w składzie:
1) Witold Kowalewski
2) Rafał Konrad Bukowski
3) Andrzej Szymulewski
4) Marek Dziatkowski
5) Sławomir Adam Bielski
6) Małgorzata Dojnikowska
7) Tadeusz Chołko

4. Komisję Polityki Społecznej w składzie:
1) Andrzej Szymulewski
2) Andrzej Chlebus
3) Wiesław Eugeniusz Pietrołaj
4) Witold Kowalewski
5) Marcin Sebastian Halicki
6) Małgorzata Dojnikowska
7) Bożena Bacewicz.
 
Komisja Finansowo – Gospodarcza oraz Komisja Polityki Społecznej ukonstytuuje się na kolejnym posiedzeniu i wybierze ze swego grona Przewodniczącego Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.

Rada Powiatu ustaliła również wynagrodzenie Staroście Suwalskiemu oraz delegowała radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w osobach: Tadeusz Chołko i Maria Magdalena Bogdan.
    
Radni Rady Powiatu w Suwałkach – kadencja 2024 - 2029
1. KLESZCZEWSKI Zbigniew  - Przewodniczący Rady                       
2. BUKOWSKI Rafał Konrad  - Wiceprzewodniczący Rady
3. CHLEBUS Andrzej  - Wiceprzewodniczący Rady   
4. BACEWICZ Bożena
5. BIELSKI Sławomir Adam
6. BOGDAN Maria Magdalena
7. CHOŁKO Tadeusz
8. DOJNIKOWSKA Małgorzata
9. DZIATKOWSKI Marek
10. GÓRNY Marcin
11. HALICKI Marcin Sebastian
12. KORENKIEWICZ Justyna
13. KOWALEWSKI Witold
14. PIETROŁAJ Wiesław Eugeniusz
15. SZYMULEWSKI Andrzej
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Inauguracyjna I sesja Rady Powiatu w Suwałkach kadencji 2024 - 2029

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >