""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
INFORMACJA O NOWYCH OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJĘ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 209) wprowadziła m. in. zmiany w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

1. Ustawa ta wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej.
Baza eksploatacyjna – zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 pkt 21a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2201) – to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydane przez Starostę Suwalskiego przed dniem 1 marca 2022r., mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy o transporcie drogowym, w terminie do dnia 1 stycznia 2023r.
Wymóg, aby na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów zarejestrowanych lub wprowadzonych do ruchu i dopuszczonych do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d (posiadania kilku baz eksploatacyjnych). W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.      

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dodany art. 5 ust. 2c i 2d ustawy o transporcie drogowym).

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, w celu dostosowania się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego zezwolenie lub licencję (tj. Starosty Suwalskiego) oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres i siedziba określona w KRS, albo w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres stałego miejsca wykonywania działalności określonego w CEiDG, w terminie do dnia 15 stycznia 2023r.

2. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada także na przewoźników drogowych, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, coroczny obowiązek:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia,

2) wyodrębnienia i podania informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych u przewoźnika bez względu na formę zatrudnienia. Obowiązek dotyczy tylko takich kierowców, którzy wykonywali operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Pierwszą informację w powyższym zakresie za rok 2022 (według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.), należy przekazać do dnia 31 marca 2023r.

Ponadto w myśl art. 11 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem 1 marca 2022r., a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia (licencji).

Druki oświadczeń dostępne w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach (pokój nr 10), ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl w zakładce: Interesanci – Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji – Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy [skrót do linku].

Pozostałe Aktualności

< Strona z 57 >